index: clichồng on a letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A lớn Z index index: subject areas numbers và symbols sets, lô ghích, proofs geometry algebra trigonometry advanced algebra& pre-calculus calculus advanced topics probability và statistics real world applications multitruyền thông media entries
*
www.aviarus-21.com
about aviarus-21.com
trang web feedback

Factoring Rules

Algebra formulas for factoring.

Bạn đang xem: Factoring formulas

1. x2 – (r + s)x + rs = (x – r)(x – s)
2. x2 + 2ax + a2 = (x + a)2andx2 2ax + a2 = (x – a)2
3. Difference of squares:a2 – b2 = (a – b)(a + b)
4. Difference of cubes:a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)
5. a4 – b4 = (a – b)(a3 + a2b + ab2 + b3) = (a – b) < a2(a + b) + b2(a + b) > = (a – b)(a + b)(a2 + b2)
or, more simply, a4 – b4 = (a2 – b2)(a2 + b2) = (a – b)(a + b)(a2 + b2)
6.

Xem thêm:

a5 – b5 = (a – b)(a4 + a3b + a2b2 + ab3 + b4)
7. an – bn = (a – b)(an 1 + an 2b + an 3b2 + ··· + abn 2 + bn 1)
8. Sum of cubes:a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)
9. a5 + b5 = (a + b)(a4 – a3b + a2b2 – ab3 + b4)
10. a7 + b7 = (a + b)(a6 – a5b + a4b2 – a3b3 + a2b4 – ab5 + b6)
11. If n is odd, thenan + bn = (a + b)(an 1 – an 2b + an 3b2 – ··· + a2bn 3abn 2 + bn 1)
12. Sum of squares:a2 + b2 = (a – bi)(a + bi)Note:a2 + b2does not factor using real numbers.
13.
*

See also

Factor theorem, rational root theorem, polynomial long division, synthetic division

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *