Google Bookmarks là một hình thức dịch vụ lưu trữ bookmark trực con đường, được Google hỗ trợ miễn chi phí cho tất cả những người sử dụng tất cả tài khoản Google.

Bạn đang xem: Account holder là gì


Some bank errors can work lớn the tài khoản holder"s detriment, but others could work khổng lồ their benefit.
Cùng các lỗi bank hoàn toàn có thể làm việc nhằm khiến thiệt hại cho chủ tài khoản, nhưng hầu như lỗi khác hoàn toàn có thể thao tác làm việc mang đến tác dụng của mình.
Later, the account holder makes a large debit that overdraws the tài khoản (either accidentally or intentionally).
As primary trương mục holders, channel partners are responsible for child publishers’ adherence to lớn the Google Ad Manager Partner Guidelines.
công ty tài khoản chủ yếu, đối tác doanh nghiệp kênh Chịu trách nát nhiệm về hành động tuân thủ Nguim tắc giành cho đối tác doanh nghiệp Google Ad Manager ở trong phòng xuất bản con.
Unexpected electronic withdrawals – At some point in the past the account holder may have authorized electronic withdrawals by a business.
Rút tiền năng lượng điện tử không mong muốn - Tại một vài điểm vào quá khứ đọng chủ tài khoản rất có thể được quyền rút tiền điện tử của một công ty lớn.
These may include: Intentional loan – The trương mục holder finds themselves short of money and knowingly makes an insufficient-funds debit.
Đây rất có thể gồm những: Cho vay mượn ngắn hạn núm ý: Chủ tài khoản thấy mình thiếu tiền và rứa ý làm cho một ghi nợ không được tài chủ yếu.
The name of the account holders và the money assigned lớn each recipient và then authorize each one with your signature.
Tên của các nhà tài khoản và số tiền hướng dẫn và chỉ định mang đến từng bạn dìm cùng ông ký xác thực từng giao dịch.
Failure khổng lồ maintain an accurate account register – The trương mục holder doesn"t accurately tài khoản for activity on their tài khoản & overspends through negligence.
Không duy trì một đăng ký thông tin tài khoản chính xác - Chủ tài khoản không định khoản chính xác đến vận động trên thông tin tài khoản của mình cùng chi tiêu vượt mức vị vô ý.
No one in the russian government is going to officially give you permission to lớn look into the trương mục holder information in this ngân hàng.

Xem thêm: "Lộ" Ảnh Nhan Sắc Thật Của Ngụy Anh Lạc Tên Thật Là Gì, Ngụy Anh Lạc Tên Thật Là Gì


Không ai trong chính phủ Nga đã xác định có thể chấp nhận được bà xem thông tin nhà tài khoản trên ngân hàng này.
Something your computer expert said this morning about if she understood how russian banks hold their data she could get information about account holders.
Chuyên ổn gia vi tính của con có nói nào đấy sáng ngày hôm nay nếu cô ấy gọi giải pháp ngân hàng Nga lưu trữ dữ liệu của mình cô ấy có thể lấy thông tin về nhà tài khoản.
If you are unable lớn reach a resolution with the trương mục holder in question, please submit a trademark complaint through our Trademark complaint form.
Nếu các bạn quan yếu giành được giải pháp cùng với nhà tài khoản đang rất được đề cập, hãy gửi đơn khiếu năn nỉ về thương hiệu trải qua biểu mẫu Khiếu nài về thương hiệu của công ty chúng tôi.
Mrs. Greenslade, since the tài khoản is not in your name, before we can make any changes, we need lớn verify details with the tài khoản holder.
Thưa bà Greenslade, vì thông tin tài khoản không thay mặt đứng tên bà, trước khi công ty chúng tôi rất có thể biến đổi, công ty chúng tôi cần đúng đắn báo cáo với công ty tài khoản.
Bank fees – The bank charges a fee unexpected khổng lồ the tài khoản holder, creating a negative sầu balance or leaving insufficient funds for a subsequent debit from the same trương mục.
Phí bank - Ngân mặt hàng tính tầm giá bất thần đến nhà tài khoản, tạo nên một trong những dư âm hoặc giữ lại cảm thấy không được chi phí cho một ghi nợ tiếp sau từ bỏ và một tài khoản.
This situation can arise when the account holder makes a number of small debits for which there are sufficient funds in the trương mục at the time of purchase.
Tình trạng này hoàn toàn có thể phát sinh khi chủ tài khoản tạo cho một vài ghi nợ nhỏ tuổi đến có đầy đủ chi phí trong tài khoản trên thời gian mua hàng.
The limited demo was later replaced with a beta version available to lớn all Google Account holders, around the same time as an official announcement press release was issued.
Thử nghiệm số lượng giới hạn tiếp đến đã có sửa chữa bằng phiên bạn dạng beta dành riêng cho toàn bộ công ty cài Tài khoản Google, cùng lúc với thông cáo báo mạng chính thức được kiến thiết.
Not only vì chưng banks issue debit cards that allow account holders to pay for goods with the swipe of a thẻ , they can also arrange wire transfers with other institutions .
Ngân hàng không những gây ra thẻ ghi nợ nhằm chủ tài khoản trả chi phí mua hàng bởi Việc quét thừa nhận dạng thẻ , chúng ta còn có thể tiến hành các giao dịch chuyển khoản qua Smartphone giỏi hệ thống điện tử với các tổ chức không giống .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *