Câu hỏi: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- và tác động của gốc C6H5- cho team -OH vào phân tử phenol diễn đạt qua làm phản ứng thân phenol với

A dung dịch NaOH, hỗn hợp Br2

B Na sắt kẽm kim loại, dung dịch NaOH

C nước Br2, hỗn hợp NaOH

D hỗn hợp NaOH, Na klặng loại


- Hướng dẫn giải

Phương thơm pháp giải:

Giải chi tiết:

- Nhóm -OH phản bội ứng chũm vào nhân thơm dễ dàng hơn:

dàng hơn:

 

*

- Gốc C6H5- làm cho link O-H phân rất rộng => phenol bao gồm tính axit yếu hèn => bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *