Reaction stoichiometryLimiting reagentCompoundCoefficientMolar MassMolesWeightCa(HCo3)21395.69 Ca(OH)2174.09 CaCo32216.88 H2O218.02 Units: molar mass - g/mol, weight - g.Please tell about this miễn phí chemistry software to lớn your friends!Direct liên kết lớn this balanced equation:

Instructions on balancing chemical equations:
Enter an equation of a chemical reaction và click "Balance".

Bạn đang xem: Why does ca(oh) 2(aq) react with ca (hco3) 2 and

The answer will appear belowAlways use the upper case for the first character in the element name and the lower case for the second character.Examples: sắt, Au, Co, Br, C, O, N, F. Compare: Co - cobalternative text and CO - carbon monoxideTo enter an electron into a chemical equation use - or e To enter an ion, specify charge after the compound in curly brackets: +3 or 3+ or 3. Example: Fe3+ + I- = Fe2+ + I2Substitute immutable groups in chemical compounds to avoid ambiguity. For instance equation C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O will not be balanced, but PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O willCompound states are not required.If you bởi vì not know what products are, enter reagents only and click "Balance".

Xem thêm: Bạn Có Biết? Jav Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Jav Là Gì

In many cases a complete equation will be suggested.Reaction stoichiometry could be computed for a balanced equation. Enter either the number of moles or weight for one of the compounds to lớn compute the rest.Limiting reagent can be computed for a balanced equation by entering the number of moles or weight for all reagents. The limiting reagent row will be highlighted in pink.Examples of complete chemical equations to balance:
Examples of the chemical equations reagents (a complete equation will be suggested): Related chemical tools: chemical equations balanced today Please let us know how we can improve this web ứng dụng.
*
Chemistrytools
Gas laws
Unitconverters
Periodictable
Chemicalforum
Constants
Symmetry
Contribute
Contact us

Menu Balance Molar mass Gas laws Units Chemistrytools Periodictable Chemicalforums Symmetry Constants Contribute Liên hệ us

aviarus-21.com is a web application with a mission to provide best-in-class chemistry tools and information khổng lồ chemists and students.

By using this website, you signify your acceptance of Terms và Conditions và Privacy Policy.Do Not Sell My Personal Information

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về aviarus-21.com

aviarus-21.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. |

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2023 BY aviarus-21.com