Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (sinh sống đktc) thư thả đi qua ống sứ đọng nung lạnh đựng 8 gam một oxit Fe đến lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau bội phản ứng tất cả tỉ kăn năn so với hiđro bằng trăng tròn. Công thức của oxit Fe cùng tỷ lệ thể tích của khí CO2vào hỗn hợp khí sau phản ứng là


Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co

Phương pháp giải

+) Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ đọng = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nsắt : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> tất cả hổn hợp khí sau bội nghịch ứng gồm CO2 (x mol) và CO dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (vào oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> cách làm của oxit Fe là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam tất cả hổn hợp có CuO cùng Al2O3nung lạnh cho đến khi bội nghịch ứng trọn vẹn, nhận được 8,3 gam chất rắn. Kăn năn lượng CuO bao gồm trong hỗn hợp ban sơ là


Dẫn khoan thai V lít khí CO (ngơi nghỉ đktc) đi qua một ống sứ đọng đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm CuO, Fe2O3(sống ánh nắng mặt trời cao). Sau lúc những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn tổng thể khí X sinh hoạt bên trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì tạo ra thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A tất cả CuO, Al2O3với FexOynung lạnh. Sau lúc phản bội ứng chấm dứt, thu được 1,44 gam H2O và a gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Cho khí CO qua ống cất 15,2 gam hỗn hợp tất cả CuO cùng FeO nung rét. Sau một thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí B và 13,6 gam hóa học rắn C. Cho B chức năng cùng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2phản bội ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn có CuO với Fe3O4nung nóng. Sau Khi những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng các thành phần hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử trọn vẹn 58 gam tất cả hổn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần đầy đủ 22,4 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp CO và H2. Kân hận lượng Fe hình thành là


Hoà tung trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bởi hỗn hợp H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành sắt kẽm kim loại sống ánh sáng cao đề xuất V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm CuO, Fe2O3cùng Fe3O4thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bởi CO dư nghỉ ngơi ánh sáng cao nhận được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 mang lại chức năng toàn diện cùng với dung dịch H2SO4loãng, nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M nên sử dụng 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc). Toàn cỗ lượng sắt kẽm kim loại M hình thành cho tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được một,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là


Cho 4,48 lít khí CO (sống đktc) thong thả đi qua ống sứ đọng nung rét đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Khí thu được sau làm phản ứng gồm tỉ kân hận đối với hiđro bởi trăng tròn. Công thức của oxit sắt cùng xác suất thể tích của khí CO2vào các thành phần hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng là


Xem thêm: Tổng Quan Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Tổng Quan Tiếng Anh Là Gì

Hỗn hòa hợp A tất cả CuO cùng MO theo Phần Trăm mol tương ứng là một trong : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung lạnh chiếm được hỗn hợp hóa học rắn B. Để hoà chảy không còn B nên 40 ml dung dịch HNO32,5M cùng chiếm được V lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Hiệu suất các phản nghịch ứng đạt 100%. Klặng nhiều loại M với quý giá của V là


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng hết cùng với CO dư, nấu nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Cho X tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử trọn vẹn 32,2 gam hỗn hợp bao gồm CuO, Fe2O3cùng ZnO bằng CO sinh sống ánh nắng mặt trời cao chiếm được 25 gam tất cả hổn hợp X gồm 3 kim loại. Cho X công dụng toàn diện với dung dịch HNO3thì chiếm được khí NO (thành phầm khử tốt nhất, đktc) với dung dịch đựng m gam muối bột. Giá trị của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4với CuOở ánh sáng cao thành sắt kẽm kim loại cần 24,64 lkhông nhiều khí CO (đktc) cùng nhận được x gam hóa học rắn. Cũng mang đến 69,6 gam A công dụng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được dung dịch B cất y gam muối bột. Cho B tính năng với dung dịch NaOH dư thấy chế tác thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z theo lần lượt là


Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đọng đựng m gam Fe2O3 nung lạnh. Sau một thời hạn chiếm được 10,44 gam hóa học rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hòa chảy hết X vào hỗn hợp HNO3 đặc, rét chiếm được 4,368 lkhông nhiều NO2 (thành phầm khử nhất sinh sống đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X tất cả CO và CO2 (bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 15,6) qua ống đựng tất cả hổn hợp chất rắn gồm CuO, Fe2O3 nung lạnh, chiếm được hỗn hợp khí Y (tất cả tỉ kân hận đối với H2 bởi 18). Kân hận lượng hóa học rắn còn sót lại sau phản bội ứng vẫn sụt giảm đối với lúc đầu là


Cho khí CO trải qua ống sđọng đựng 0,09 mol các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe2O3 với FeO nung rét sau một thời gian nhận được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi thoát ra khỏi ống sđọng vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 17,73 gam kết tủa. Cho B chức năng không còn với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được V lkhông nhiều NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung nóng nhận được tất cả hổn hợp khí B với các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bằng hỗn hợp H2SO4 sệt, lạnh, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Phần trăm số mol của sắt vào tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol tất cả hổn hợp bao gồm tương đối nước cùng khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y tất cả CO, H2 cùng CO2. Cho Y đi qua ống đựng trăng tròn gam hỗn hợp có Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g tất cả hổn hợp X nung lạnh. Sau khi hoàn thành thí sát hoạch được 64 g chất rắn A và 11 phần 2 lít khí B (đktc) có tỉ kăn năn đối với hiđro là 20,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung lạnh, phản bội ứng dứt thấy khối lượng hóa học rắn sút 0,48 gam. Nếu tổ hợp hoàn toàn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M hoàn toản thì nhận được về tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


*

Cơ quan tiền nhà quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *