Cho tất cả hổn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:2) vào trong bình Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm khoan thai hỗn hợp HCl 0,5M vào bình cho đến lúc không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn cục Y bội nghịch ứng toàn vẹn với 190 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối hận lượng kết tủa X


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3

Pmùi hương pháp giải

Xét dung dịch Y:

Y tác dụng được cùng với 0,19 mol NaOH yêu cầu Y gồm HCO3- : HCO3- + OH- → CO32- + H2O

→ nHCO3

Y + HCl : 0,28 mol thì

H+ + HCO3- → H2O + CO2

BaCO3 +2H+ → Ba2+ +H2O + CO2

Có cố gắng gồm : CO32- + 2H+ → H2O + CO2

→ nCO3 + nBaCO3

Bảo toàn C → nK2CO3


Xét hỗn hợp Y :

Y chức năng được với 0,19 mol NaOH bắt buộc Y bao gồm HCO3- : HCO3- + OH- → CO32- + H2O

→ nHCO3 = 0,19 mol

Y + HCl : 0,28 mol thì

H+ + HCO3- → H2O + CO2

BaCO3 +2H+ → Ba2+ +H2O + CO2

Có núm tất cả : CO32- + 2H+ → H2O + CO2

→ nCO3 + nBaCO3 = ( 0,28 – 0,19 ) : 2 = 0,045 mol

Xét bội phản ứng K2CO3 cùng NaHCO3 + Ba(HCO3)2

CO32- + Ba2+ → BaCO3

Bảo toàn C tất cả nK2CO3 = nCO3(Y) + nBaCO3 = 0,045 → nNaHCO3 = 0,09

Sau pư bao gồm nHCO3 = 0,09 + 2nBa(HCO3)2 = 0,19

→ nBa(HCO3)2 = 0,05 → pư trên gồm Ba2+ dư yêu cầu nBaCO3 = 0,045

→ mBaCO3 = 8,865


Đáp án đề nghị lựa chọn là: b


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nhỏ nhàn từng giọt cho đến không còn 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất các thành phần hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M sinh ra số mol CO2 là


Nhỏ thảnh thơi từng giọt cho tới lúc không hề khí thoát ra thì chấm dứt dung dịch X chứa 0,2 mol K2CO3 và 0,4 mol NaHCO3 vào 350 ml hỗn hợp HCl 2M xuất hiện số mol CO2 là


Dung dịch X chứa hỗn hợp có Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ đàng hoàng 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, sinh ra V lít khí (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là


Cho rảnh rỗi hỗn hợp đựng a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 mặt khác khuấy các, chiếm được V lít khí (ở đktc) cùng dung dịch X. Lúc cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy gồm lộ diện kết tủa. Biểu thức tương tác thân V với a, b là:


Dung dịch X đựng a mol Na2CO3 cùng 2a mol KHCO3; dung dịch Y chứa b mol HCl. Nhỏ đàng hoàng đến hết Y vào X, sau những bội phản ứng thu được V lkhông nhiều CO2 (đktc). Nếu nhỏ dại thảnh thơi cho đến khi hết X vào Y, sau các phản bội ứng chiếm được 3V lít CO2 (đktc). Tỉ lệ a : b là


Nhỏ rất nhàn nhã đến hết 200 ml dung dịch X cất bên cạnh đó H2SO4 aM cùng HCl 0,15M vào 100 ml hỗn hợp đựng mặt khác NaOH 0,5M cùng Na2CO3 0,4M. Sau Khi các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của a là


Hấp trúc trọn vẹn 1,12 lít CO2 (đkc) vào 150 ml hỗn hợp KOH 1M nhận được hỗn hợp X. Cho nhàn hạ dung dịch HCl 2,5M vào X cho đến khi ban đầu bao gồm khí xuất hiện thì hết V ml. Giá trị của V là


Hoà rã trọn vẹn 14,52 gam hỗn hợp X có NaHCO3, KHCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với hỗn hợp đựng m gam muối KCl. Giá trị của m là


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Continuity Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Cho 250 ml hỗn hợp X bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4 dư nhận được 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Cho 500 ml dung dịch X phản bội ứng cùng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 15,76 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của NaHCO3 trong X là :


Hoà tung m gam các thành phần hỗn hợp tất cả KHCO3 với CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 1nửa lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là


Dung dịch X cất 0,6 mol NaHCO3 cùng 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất lỏng lẻo dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào hỗn hợp X được hỗn hợp Y cùng V lkhông nhiều khí CO2­(đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi vào dư thấy tạo nên thành m gam kết tủa. Tính thể tích V với cân nặng m.


Hỗn hòa hợp X tất cả M2CO3, MHCO3 và MCl (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X công dụng đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được dung dịch Y cùng tất cả 17,6 gam CO2 bay ra. Dung dịch Y công dụng cùng với hỗn hợp AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Kyên ổn nhiều loại M là:


Cho thong thả 100 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp có Na2CO3 0,2M với KHCO3 0,1M vào 100 ml hỗn hợp HCl 0,2M, khuấy đông đảo phản nghịch ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp bao gồm Na2CO3 ; K2CO3 ; BaCO3 bằng dung dịch HCl dư chiếm được khí X với dung dịch Y. Để kêt nạp hoàn toàn khí X bắt buộc lượng về tối tđọc 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn hỗn hợp Y thu được 51,15g muối hạt khan. Giá trị của m là


Hoà tung hoàn toàn 4,78 gam tất cả hổn hợp muối bột cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào hỗn hợp HCl, thấy thoát ra V lkhông nhiều khí (đktc). Dung dịch chiếm được lấy cô cạn chiếm được 5,33 gam muối bột khan. Giá trị của V là :


Cho thủng thẳng 100 ml dung dịch HCl 0,2M cùng NaHSO4 0,6M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M nhận được V lít CO2 (đktc) với dung dịch X. Cho 100ml dung dịch KOH 0,6M và BaCl2 1,5M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị V với m theo lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Cho thong dong hỗn hợp HCl 0,25M vào X cho đến lúc ban đầu bao gồm khí hiện ra thì không còn V ml . Biết các bội nghịch ứng số đông xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là:


Nhỏ khoan thai từng giọt cho tới không còn dung dịch X cất 0,03 mol KHCO3 với 0,06 mol Na2CO3 vào 200 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp bao gồm HCl 0,1M với KHSO4 0,3M được dung dịch Y cùng thấy thoát ra x mol CO2. Thêm hỗn hợp đựng 0,06 mol NaOH với 0,15 mol BaCl2 vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của x và m theo thứ tự là


Hấp thu trọn vẹn 896 ml CO2 vào 200 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,3M chiếm được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. Thêm thủng thẳng HCl 0,5M vào dung dịch X cho đến lúc xuất hiện thêm khí thì không còn V ml. Giá trị của V là


Cho thong thả đến khi hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào hỗn hợp đựng mặt khác x mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau Khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 4,032 lít CO2 (đktc). giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ trọng mol 2:1) vào bình chứa hỗn hợp Ba(HCO3)2chiếm được m gam kết tủa X với hỗn hợp Y. Thêm thư thả dung dịch HCl 1M vào bình cho đến lúc không thể khí thoát ra thì hết 3đôi mươi ml. Biết cục bộ Y bội phản ứng toàn diện với 160 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

 


*

Cơ quan tiền công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Sở tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *