Câu hỏi :

Cho tất cả hổn hợp X có 0,01 mol Al cùng a mol Fe vào dung dịch AgNO3 đến lúc bội nghịch ứng trọn vẹn, nhận được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z làm phản ứng cùng với hỗn hợp NaOH dư trong điều kiện không tồn tại không gian, thu được một,97 gam kết tủa T. Nung T vào không gian mang lại trọng lượng không thay đổi, thu được 1,6 gam hóa học rắn chỉ chứa một hóa học nhất. Giá trị của m là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *