Cho các thành phần hỗn hợp X gồm Cu, Ag, sắt, Al công dụng cùng với oxi dư Lúc nấu nóng nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ kế tiếp lấy thành phầm nhận được mang lại tính năng với dung dịch NaOH loãng dư. Lọc mang kết tủa chế tác thành lấy nung trong không gian mang lại cân nặng ko đổi thu được hóa học rắn Z. Biết các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm cu ag fe al

$hhXleft{ egingatheredCu hfill \Ag hfill \Fe hfill \Al hfill \ endgathered ight.,,xrightarrow + O_2,t^oYleft{ egingatheredCuO hfill \Ag hfill \Fe_3O_4 hfill \Al_2O_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + HClleft{ egingatheredCuCl_2 hfill \Ag hfill \FeCl_2,,,FeCl_3 hfill \AlCl_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + NaOHleft{ egingathereddownarrow left{ egingatheredCu(OH)_2 hfill \Ag hfill \Fe(OH)_2,Fe(OH)_3 hfill \ endgathered ight.xrightarrow + O_2,t^oleft{ egingatheredCuO hfill \Ag hfill \Fe_2O_3 hfill \ endgathered ight. hfill \NaAlO_2 hfill \ endgathered ight.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các hòa hợp hóa học, đồng gồm số thoái hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, thông số kỹ thuật electron của những ion Cu+ cùng Cu2+ lần lượt là


Để nhận ra tía axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng cá biệt trong cha lọ bị mất nhãn, ta cần sử dụng thuốc thử


Cho Cu theo lần lượt tác dụng không còn cùng với mỗi chất lão hóa dưới đây bao gồm thuộc số mol. Trường hòa hợp như thế nào thu được số mol Cu(II) bé dại duy nhất ?


Cu bị hòa hợp nội địa cường toan (tỉ lệ thành phần mol của HCl và HNO3 là 3 : 1) cùng giải pđợi khí NO. Tổng hệ số cân đối (khi tối giản) là


Xem thêm: Song Ji Hyo Tên Thật Của Song Jihyo, Song Ji Hyo Là Ai

Cho các hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp tất cả HCl với NaNO3. Những hỗn hợp bội phản ứng được cùng với Cu là


Cho những phản ứng gửi hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai hóa học X và Y theo lần lượt là


Thêm NH3 mang lại dư vào dung dịch các thành phần hỗn hợp đựng MgCl2, AlCl3, FeCl3 cùng CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn không tan Z. Chất rắn Z là


Cho các chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số hóa học có thể pha trộn thẳng từ bỏ Cu(OH)2 là


Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt bội nghịch ứng cùng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra là


Cho luồng khí H2 dư qua các thành phần hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn lại là


Một mẫu nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện thêm kết tủa màu black. Hiện tượng này vì hóa học nào có trong khí thải có mặt ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *