Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch tất cả đổi thay trsinh sống R mắc tiếp nối với tụ năng lượng điện. Dung phòng của tụ điện là (100Omega ). Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì tại nhị quý hiếm (R_1) cùng (R_2) năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đồng nhất. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng thân nhị đầu tụ điện Khi (R = R_1) bởi nhì lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu tụ điện Lúc (R = R_2). Các quý hiếm (R_1) với (R_2) là:


+ R vươn lên là thiên tất cả nhì quý giá của R tất cả cùng công suất: (left{ eginarraylR_1R_2 = left( Z_L - Z_C ight)^2\R_1 + R_2 = dfracU^2Pendarray ight.)

+ Vận dụng biếu thức tính hiệu suất tiêu thụ bên trên toàn mạch: (P = I^2R)


(Z_C = 100Omega )

khi điều chỉnh R bao gồm 2 quý giá (R_1,R_2) mạch có thuộc hiệu suất tiêu thú, ta được:

(R_1R_2 = Z_C^2) (1)

Mặt không giống, theo đầu bài, ta có:

(eginarraylU_C_1 = 2U_C_2\ leftrightarrow I_1Z_C = 2I_2Z_C\ o I_1 = 2I_2\ leftrightarrow dfracUsqrt R_1^2 + Z_C^2 = 2dfracUsqrt R_2^2 + Z_C^2 endarray)

( lớn R_2^2 + Z_C^2 = 4left( R_1^2 + Z_C^2 ight)) (2)

Từ (1) với (2) ta suy ra:

(R_2^2 - 4R_1^2 = 3Z_C^2 = 3R_1R_2)

Với (R_1 e 0), phân chia cả nhị vế đến (R_1^2), ta được:

(eginarrayldfracR_2^2R_1^2 - 3dfracR_2R_1 - 4 = 0\ lớn left< eginarraylR_2 = 4R_1\R_2 = - R_1(loai)endarray ight.endarray)

Với (R_2 = 4R_1) thay vào (1) ta suy ra: (left{ eginarraylR_1 = 50Omega \R_2 = 200Omega endarray ight.)


Đáp án bắt buộc lựa chọn là: c


...

Bạn đang xem: Đặt vào hai đầu đoạn mạch rlc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi


Bài tập tất cả liên quan


bài tập mạch luân phiên chiều RLC - gồm R chuyển đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đoạn mạch RLC có R biến đổi được mắc vào mạng điện xoay chiều bao gồm hiệu năng lượng điện cố không thay đổi. Xác định R nhằm hiệu năng lượng điện nắm nhị đầu cuộn cảm đạt rất đại?


Đoạn mạch RLC bao gồm R thay đổi được mắc vào mạng điện luân chuyển chiều tất cả hiệu năng lượng điện nỗ lực ko đổi. Xác định R để hiệu năng lượng điện nuốm nhị đầu năng lượng điện trlàm việc đạt quý giá rất đại?


Mạch RLC gồm R chuyển đổi được được mắc vào mạng năng lượng điện luân phiên chiều tất cả tần số không đổi khác, R bằng từng nào thì mạch đạt hiệu suất rất đại? (Không tất cả hiện tượng cộng hưởng xảy ra).


Đặt vào hai đầu một điện trsống thuần một hiệu điện vậy luân chuyển chiều có mức giá trị cực lớn U0 hiệu suất tiêu thụ trên R là Phường. khi đặt vào hai đầu điện trngơi nghỉ đó một hiệu năng lượng điện nỗ lực ko đổi có mức giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên R là:


Cho đoạn mạch luân phiên chiều như hình vẽ:


*

Biết (L =dfrac1pi H) ;(C = dfrac10^ - 34pi F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện nạm : (U_AB = 75sqrt 2 cos (100pi t)(V)). Công suất trên toàn mạch là (P=45(W)). Tính quý giá R?


Mạch điện RLC mắc tiếp nối, cuộn dây thuần cảm, R là vươn lên là trở. thay đổi R = R0 thì năng suất trên mạch đạt giá trị cực đại. Tăng R thêm (10Omega ) thì công suất tiêu trúc bên trên mạch là P0, bớt R sút (5Omega ) thì năng suất tiêu trúc bên trên mạch cũng chính là P0. Giá trị của R0 là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không đổi vào nhì đầu đoạn mạch gồm đổi mới trlàm việc R mắc nối tiếp với tụ năng lượng điện gồm năng lượng điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng thân nhị đầu tu năng lượng điện, thân nhì đầu vươn lên là trsinh sống với hệ số công suất của đoạn mạch lúc thay đổi trnghỉ ngơi có giá trị R1 lần lượt là (U_C1, m U_R1) cùng (cosvarphi _1) ; Khi biến đổi trở có mức giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là (U_C2, m U_R2) cùng (cosvarphi _2). Biết (U_C1 = m 2U_C2, m U_R2 = m 2U_R1.) Giá trị của (cosvarphi _1) và (cosvarphi _2) là:


Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm phòng có độ tự cảm (L = frac1pi (H)) , tụ năng lượng điện có điện dung (C = frac10^ - 42pi (F)), R là 1 trong những điện trở thuần thay đổi được. Đặt một hiệu điện ráng luân phiên chiều bình ổn làm việc nhị đầu đoạn mạch AB tất cả biểu thức: (u_AB = 200cos100pi t m left( V ight)). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.


Cho đoạn mạch luân phiên chiều $R, C$ mắc nối liền. R là một trong biến trnghỉ ngơi , tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung $C = dfrac10^ - 4pi (F)$. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều định hình $U$, tần số $f=50Hz$. Thay đổi $R$ ta thấy với nhì giá trị của R là: $R=R_1$cùng $R=R_2$thì năng suất của mạch năng lượng điện cân nhau. Tính tích $R_1.R_2$?


Cho đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm $L$, tụ điện tất cả năng lượng điện dung C, R biến hóa được. Đặt một điện áp xoay chiều bình ổn sinh hoạt nhì đầu đoạn mạch có $U=100V$, $f=50Hz$. Điều chỉnh $R$ thì thấy có nhị giá trị $30Ω$ và $20Ω$ mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$. Xác định $P$ lúc này?


Một mạch năng lượng điện luân phiên chiều có các linh phụ kiện lphát minh R, L, C mắc thông liền. Tần số góc riêng của mạch là w0, năng lượng điện trsống R rất có thể thay đổi. Hỏi rất cần phải đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi, có tần số góc w bằng bao nhiêu nhằm năng lượng điện áp hiệu dụng URL không dựa vào vào R?


Cho đoạn mạch RLC mắc thông liền , cuộn dây cảm thuần, điện trsinh sống R thay đổi được. Đặt hai đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều bao gồm năng lượng điện áp hiệu dụng là 200V. Lúc R = R1 và R = R2 thì mạch tất cả cùng năng suất. Biết (R_1 + m R_2 = m 100Omega .) khi R = R1 năng suất của mạch là:


Đặt điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào hai đầu đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AN và NB mắc tiếp nối. Đoạn AN tất cả trở nên trở R mắc tiếp nối cùng với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L, đoạn NB chỉ gồm tụ năng lượng điện cùng với năng lượng điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN ko nhờ vào R thì tần số góc ω bằng


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm phòng có độ tự cảm L, tụ điện gồm điện dung C, R biến hóa được. Đặt một điện áp luân phiên chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị (60Omega ) và (30Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm phòng tất cả độ từ cảm L, tụ điện tất cả điện dung C, R chuyển đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều bình ổn nghỉ ngơi hai đầu đoạn mạch có cực hiếm hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhị quý hiếm (40Omega ) và (90Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại?


Cho đoạn mạch RLC thông liền,R biến hóa được, hiệu điện cố hai đầu đoạn mạch

(u = 60sqrt 2 cos100pi tleft( V ight)) . lúc (R_1 = 9Omega ) hoặc (R_2 = 16Omega ) thì năng suất vào mạch tương đồng. Hỏi với giá trị làm sao của R thì công suất mạch cực lớn, quý giá cực lớn đó?


Mạch điện chuyển phiên chiều gồm điện trở thuần (R) với cuộn dây thuần cảm kháng tất cả hệ số tự cảm (L). Lúc (R=R_0) mạch tất cả năng suất trong mạch đạt quý giá cực to (P_max). Nếu chỉ tăng giá trị năng lượng điện trsinh hoạt lên (R’=2R_0) thì công suất của mạch là: những đại lượng không giống (U, f, L) ko đổi


Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc thông suốt, trong những số đó R đổi khác được. Cho (L = frac1pi H;C = frac2.10^ - 4pi F), điện áp nhị đầu mạch giữ lại ko thay đổi có biểu thức (u = 100sqrt 2 mathop m s olimits min100pi t)(V). Giá trị của R với hiệu suất cực đại của mạch theo thứ tự là:


Cho mạch điện nhỏng hình. Điện áp

(u_AB = 80cos 100pi t)(V), (r m = m 15Omega ,) (L = frac15pi H).

Xem thêm: Download Tải Game Plants Vs Zombies Việt Hoá Bản Chuẩn, Plants Vs Zombies 3

Điều chỉnh trở thành trsinh sống R cho năng suất tiêu thú bên trên mạch cực lớn. Tính Pmax.


*

Cho mạch điện như hình. Điện áp (u_AB = 80cos 100pi t(V)), (r = 15Ω), (L = dfrac15pi H)

*

thay đổi thay đổi trlàm việc R nhằm năng suất tiêu trúc bên trên R cực đại. Tính R và PRmax.


Mạch RLC mắc nối tiếp theo sản phẩm từ có C, biến chuyển trnghỉ ngơi R cùng cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào nhị đầu mạch điện hiệu điện cố gắng (u_AB = U_0 mcosleft( 100pi t - fracpi 3 ight)(V)). Tgiỏi thay đổi R ta thấy lúc (R = 200Omega ) thì cường độ mẫu năng lượng điện nhanh pha hơn hiệu điện vậy nhị đầu mạch. (Phường = P_ mmax = 100 mW) và (U_MB = 200V) (M là vấn đề nằm trong lòng tụ năng lượng điện và năng lượng điện trở). Hệ thức đúng là:


Cho đoạn mạch (AB) nlỗi hình (H_1) với (L) là cuộn cảm thuần, (R) là vươn lên là trlàm việc. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều gồm biểu thức (u =) (Usqrt 2 cos2pi ft)(V), (U) không đổi tuy nhiên (f) có thể chuyển đổi được. Hình (H_2) là đồ dùng thị biểu diễn sự dựa vào của năng suất tiêu thú năng lượng điện của mạch theo (R) là con đường ((1)) Khi (f = f_1) cùng là đường ((2)) lúc (f = f_2). Bỏ qua điện trnghỉ ngơi của dây nối. Giá trị của (P_max)sát nhất với cái giá trị nào sau đây ?


*

Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U0cos(ωt) vào nhì đầu đoạn mạch có năng lượng điện trsinh sống R hoàn toàn có thể biến hóa, cuộn dây thuần cảm và tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. call φ là độ lệch pha thân năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch cùng độ mạnh mẫu điện trong mạch. lúc chuyển đổi R, vật thị của hiệu suất tiêu thú của đoạn mạch phụ thuộc vào vào φ như hình vẽ. Giá trị của φ1 bằng

*


*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *