*

Bạn đang xem: Gia trang là gì

Bộ 42 小 tiểu <3, 6> 尘尘 trần塵 chénGiản thể của chữ 塵.
尘 gồm 6 nét, cỗ tiểu: nhỏ bé(42)陈 bao gồm 8 nét, bộ phụ: gò khu đất, gò đất(170)陳 tất cả 11 nét, bộ phụ: gò đất, đống đất(170)趻 gồm 11 đường nét, cỗ túc: chân, đầy đủ(157)塡 tất cả 13 đường nét, bộ thổ: đất(32)塵 tất cả 14 nét, cỗ thổ: đất(32)
Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 bố cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban cho ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe cộ mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không tuyệt biết, truất quan liêu thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (vào hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> dự vào 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia ba 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cung cấp 9. <加給> gia cung cấp 10. <加功> gia công 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia sút 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia cửa hàng 17. <加官> gia quan 18. <加增> ngày càng tăng 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tmê man gia 21. <加油> gia du

Xem thêm: Về Bảo Ân - Vua Bảo Đại

加 có 5 nét, bộ lực: mức độ mạnh(19)爷 có 6 đường nét, cỗ phụ: cha(88)耶 có 9 đường nét, cỗ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 tất cả 9 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 bao gồm 9 đường nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)枷 bao gồm 9 đường nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)家 gồm 10 đường nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)斜 tất cả 11 nét, cỗ đẩu: cái đấu để đong(68)荼 tất cả 11 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)耞 bao gồm 11 nét, cỗ lỗi: dòng cày(127)傢 có 12 nét, cỗ nhân: người(9)喒 có 12 đường nét, bộ khẩu: loại miệng(30)葭 tất cả 13 nét, cỗ thảo: cỏ(140)瘕 tất cả 14 nét, cỗ nạch: dịch tật(104)嘉 bao gồm 14 đường nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)諸 tất cả 16 đường nét, cỗ ngôn: nói(149)鹧 tất cả 16 đường nét, bộ điểu: con chim(196)
Bộ 38 女 thanh nữ <3, 6> 妆妆 trang妝 zhuāngGiản thể của chữ 妝.
妆 gồm 6 nét, cỗ nữ: phái nữ, con gái, bầy bà(38)庄 gồm 6 nét, cỗ nghiễm: mái nhà(53)妝 bao gồm 7 nét, bộ nữ: nữ giới, đàn bà, bầy bà(38)奘 bao gồm 10 nét, bộ đại: khổng lồ lớn(37)莊 bao gồm 11 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)装 có 12 nét, bộ y: áo(145)粧 gồm 12 nét, cỗ mễ: gạo(119)裝 tất cả 13 đường nét, cỗ y: áo(145)樁 bao gồm 15 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *