Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 với HCl, chiếm được dung dịch X với khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau phản nghịch ứng nhận được dung dịch Y chỉ đựng 2 muối dung hòa cùng sót lại 6,4 gam chất rắn. Cho cục bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, nhận được 183 gam kết tủa. Biết những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam cu vào dung dịch gồm fe(no3)3 và hcl

28,8

B. 21,6

C. 19,2

D. 32,0


*

*


Hòa tung hết m gam Cu vào dung dịch có Fe(NO3)3 với HCl, chiếm được hỗn hợp X với khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau làm phản ứng chiếm được dung dịch Y chỉ cất muối hạt clorua dung hòa cùng sót lại 6,4 gam hóa học rắn. Cho toàn bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,8

B. 32,0

C. 21,6.

D. 19,2.


Hòa rã không còn 23,76 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl nhận được dung dịch Y cùng khí NO. Cho nhàn hạ hỗn hợp AgNO3 vào Y cho đến lúc thấy các phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thấy vẫn cần sử dụng 0,58 mol, hoàn thành làm phản ứng chiếm được kết tủa , 0,448 lít NO cùng dung dịch Z chỉ cất m gam muối bột (NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Giá trị m sát nhất cùng với :

A. 46

B. 45

C. 47

D. 48.


Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X tất cả FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,40 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho rảnh hỗn hợp AgNO3 vào Y đến khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì sử dụng hết 0,58 mol AgNO3, xong các phản nghịch ứng chiếm được m gam kết tủa với 0,448 lít NO (đktc). Biết trong những phản nghịch ứng, NO là sản phẩm khử độc nhất của NO3-. Giá trị của m gần nhất với:

A. 84.

B. 80.

C. 82.

D. 86.


Hòa rã hết 23,76 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào hỗn hợp cất 0,40 mol HCl thu được hỗn hợp Y và khí NO. Cho nhàn hỗn hợp AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn thì dùng không còn 0,58 mol AgNO3, hoàn thành các làm phản ứng chiếm được m gam kết tủa và 0,448 lkhông nhiều NO (đktc). Biết trong các phản bội ứng, NO là thành phầm khử độc nhất của NO3–. Giá trị của m sớm nhất với:

A. 84.

B. 80.

C. 82.

D. 86.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 6 2G Photpho Trong Oxi Dư Rồi Cho Sản Phẩm T


Hòa tung không còn 37,28 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe3O4, Cu trong 500 ml hỗn hợp chứa HCl 2,4M cùng HNO30,2M, chiếm được hỗn hợp Y và khí NO. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc, rước kết tủa nung vào bầu không khí mang lại trọng lượng ko đổi được 41,6 gam hóa học rắn Z. Cho hỗn hợp AgNO3dư vào dung dịch Y gồm khí NO bay ra cùng chiếm được m gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của NO3-là NO nhất, Cl- không bị oxi hóa trong các quá trình phản nghịch ứng, các làm phản ứng hóa học xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 198,12.

B.190,02.

C.172,2.

D.204,6.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hòa chảy không còn 37,28 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe3O4, Cu trong 500ml hỗn hợp đựng HCl 2,4M cùng HNO3 0,2M, thu được dung dịch Y cùng khí NO. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp Y, thanh lọc, mang kết tủa nung vào không khí cho cân nặng không thay đổi được 41,6 gam chất rắn Z. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch Y có khí NO thoát ra với nhận được m gam kết tủa. Biết thành phầm khử của NO3- là NO tốt nhất, Cl- không bị lão hóa trong những quy trình phản bội ứng, các bội nghịch ứng hóa học xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 198,12

B. 190,02

C. 172,2

D. 204,6


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl thu được hỗn hợp Y cùng khí NO. Cho nhàn nhã hỗn hợp AgNO3 vào Y cho đến khi những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thấy vẫn cần sử dụng hết 0,58 mol AgNO3, ngừng phản bội ứng nhận được m gam kết tủa với 0,448 lkhông nhiều NO (sản phẩm khử tốt nhất, sống đktc). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A. 84

B. 80

C. 82

D. 86


Lớp 12 Hóa học
1
0

Hòa rã không còn 7,44 gam hỗn hợp tất cả Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X đựng 22,47 gam muối với 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí bao gồm NO, N2 bao gồm tỷ khối so với H2 bởi 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, lấy Y nung vào không khí mang đến cân nặng ko đổi chiếm được 9,6 gam chất rắn. Mặc không giống nếu cho hỗn hợp X công dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết hóa học tan trong X chỉ đựng tất cả hổn hợp các muối hạt. Giá trị của m là

A. 63,88 gam

B.64,96 gam

C. 58,48 gam

D.95,2 gam


Lớp 12 Hóa học
1
0

Hòa tung hết 7,44 gam tất cả hổn hợp tất cả Mg, MgO, sắt, F e 2 O 3 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X đựng 22,47 gam muối với 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO, N 2 tất cả tỷ khối hận so với H 2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X nhận được kết tủa Y, mang Y nung vào không gian mang đến trọng lượng ko thay đổi nhận được 9,6 gam chất rắn. Mặt không giống trường hợp cho hỗn hợp X tác dụng cùng với hỗn hợp A g N O 3 (dư) chiếm được m gam kết tủa. Biết chất chảy trong X chỉ chứa các thành phần hỗn hợp những muối hạt. Giá trị của m là

A. 64,96 gam.

B. 95,2 gam.

C. 63,88 gam.

D. 58,48 gam.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *