Hỗn đúng theo E bao gồm chất X (C3H10N2O4) cùng chất Y (C7H13N3O4), trong các số ấy X là muối hạt của axit nhiều chức, Y là tripeptit. Cho 27,2 gam E công dụng trọn vẹn với dung dịch NaOH dư, nấu nóng nhận được 0,1 mol các thành phần hỗn hợp 2 khí. Mặt không giống 27,2 gam E bội nghịch ứng hoàn toàn cùng với hỗn hợp HCl dư, sau phản ứng nhận được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm chất x c3h10n2o4

Pmùi hương pháp giải

Y là tripetit, mà lại Y có 7C nên Y là (Gly)2(Ala)

Hỗn phù hợp E làm phản ứng cùng với NaOH dư chiếm được 2 khí yêu cầu X tất cả CTCT là NH4-OOC-COO-NH3CH3(x mol)

Từ số mol hỗn hợp 2 khí tìm kiếm được x =?

Từ số mol của X cùng khối lượng của hỗn hợp, kiếm được số mol của tripeptit Y

Viết PTHH X, Y bội nghịch ứng cùng với HCl, từ bỏ kia đặt số mol vào cùng tính toán.


Y là tripetit, nhưng Y có 7C yêu cầu Y là (Gly)2(Ala)

Hỗn vừa lòng E phản ứng cùng với NaOH dư thu được 2 khí buộc phải X gồm CTCT là: NH4-OOC-COO-NH3CH3: x (mol)

NH4-OOC-COO-NH3CH3 + 2NaOH → NaOOC-COONa + NH3↑ + CH3NH2↑ + 2H2O

x → x → x (mol)

tổng cộng mol 2 khí = 2x = 0,1 → x = 0,05 (mol)

→ mY = mE - mX = 27,2 - 0,05.138 = 20,3 (g) → nY = (dfracđôi mươi,3203 = 0,1,,mol)

Xét E phản bội ứng với HCl sau phản nghịch ứng thu được:

NH4-OOC-COO-NH3CH3 + HCl → HOOC-COOH + NH4Cl + CH3NH3Cl

0,05 → 0,05 → 0,05 (mol)

(Gly)2(Ala) + 3HCl + 2H2O → 2GlyHCl + AlaHCl

0,1 → 0,2 → 0,1 (mol)

→ mchất cơ học = mHOOC-COOH + mCH3NH3Cl + mGlyHCl + mAlaHCl

= 0,05.90 + 0,05.67,5 + 0,2.111,5 + 0,1.125,5

= 42,725 (g)


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho X, Y, Z là bố peptit đều mạch hsinh sống và MX > MY > MZ. Đốt cháy trọn vẹn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z hầu hết thu được số mol CO2nhiều hơn thế số mol H2O là a mol. Mặt khác, nếu như nấu nóng 69,8 gam các thành phần hỗn hợp E (cất X, Y cùng 0,16 mol Z; số mol của X bé dại hơn số mol của Y) với hỗn hợp NaOH toàn vẹn, thu được hỗn hợp chỉ đựng 2 muối hạt của alanin cùng valin gồm tổng trọng lượng 101,04 gam. Phần trăm trọng lượng của X có vào hỗn hợp E gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho tất cả hổn hợp X chứa hai peptit M và Q hầu như chế tạo ra vày nhì amino axit rất nhiều no, cất 1 nhóm –COOH với 1 nhóm –NH2. Tổng số nguim tử O của M cùng Q là 14. Trong M hoặc Q đều phải có số link peptit không bé dại hơn 4. Cứ đọng 0,25 mol X công dụng trọn vẹn với KOH (đun nóng) thì thấy có một,65 mol KOH bội nghịch ứng với chiếm được m gam muối hạt. Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn 54,525 gam X rồi mang lại thành phầm dung nạp trọn vẹn vào trong bình cất Ba(OH)2dư thấy trọng lượng bình tăng 120,375 gam. Giá trị của m là


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X tất cả glyxin và alanin thu được m1gam hỗn hợp Y gồm các đipepetit mạch hngơi nghỉ. Nếu nấu nóng 2m gam X trên chiếm được m2gam tất cả hổn hợp Z gồm những tripeptit mạch hlàm việc. Đốt cháy trọn vẹn m1gam Y thu được 0,72 mol H2O; trường hợp dốt cháy hoàn toàn m2gam Z thì thu được 1,34 mol H2O. Giá trị của m là


Hỗn hợpMtất cả nhì amino axitX,Ycùng cha peptit mạch hởZ,T,Ephần đông chế tạo bởiXY. Cho 31,644 gamMphản nghịch ứng trọn vẹn cùng với lượng đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được dung dịchFchứa a gam các thành phần hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn b molMnên sử dụng toàn vẹn 35,056 lít O2(đktc), thu được CO2cùng H2O bao gồm tỉ trọng số mol tương ứng là 228 : 233. kết luận như thế nào sau đâysai?


Hỗn đúng theo X bao gồm các peptit mạch hsống, đa số được chế tạo thành từ những amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun lạnh 4,63 gam X cùng với hỗn hợp KOH dư, nhận được dung dịch đựng 8,19 gam muối bột. Nếu đốt cháy trọn vẹn 4,63 gam X phải 4,2 lkhông nhiều O2(đktc). Dẫn toàn thể sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2dư, sau phản ứng nhận được m gam kết tủa cùng khối lượng dung dịch sút 21,87 gam. Giá trị của mgần giá trị nào nhấtsau đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (phần đa mạch hở) tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được các thành phần hỗn hợp Q bao gồm muối hạt của Gly, Ala cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bởi một lượng oxi trọn vẹn, thu đem tổng thể khí cùng tương đối rước dung nạp vào trong bình đựng nước vôi vào dư, thấy trọng lượng bình tăng 13,23 gam và gồm 0,84 lít khí (đktc) bay ra. Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của mgần nhấtvới cái giá trị nào sau đây?


Xem thêm: Desktop Publishing ( Dtp Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Dtp Chế Bản Điện Tử Dtp

Hỗn đúng theo E bao gồm hai peptit mạch hlàm việc X, Y cùng với tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1:2 (X, Y được cấu trúc từ glyxin với alanin) biết tổng thể link peptit trong X, Y là 9. Tbỏ phân trọn vẹn E trong 200ml hỗn hợp NaOH 1M hoàn toản chiếm được hỗn hợp Z đựng hai muối bột. Cô cạn hỗn hợp Z thu được hóa học rắn T. Đốt cháy T vào lượng O2toàn diện chiếm được 18,816 lkhông nhiều (đktc) khí cùng tương đối. Tỉ lệ số mol Gly với Ala vào X là


Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hnghỉ ngơi T1, T2(T1thấp hơn T2một link peptit, hầu hết được chế tạo thành từ bỏ X, Y là hai amino axit gồm dạng H2N – CnH2n-COOH; MXY) với dung dịch NaOH hoàn toản, chiếm được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối hạt của Y. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam T phải vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử kăn năn của T1là


Đun lạnh 0,14 mol hỗn hợp A có nhì peptit X (CxHyOzN4) với Y (CnHmO7Nt) với hỗn hợp NaOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp chứa 0,28 mol muối của glyxin với 0,4 mol muối bột của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A vào O2toàn vẹn chiếm được hỗn hợp CO2, H2O cùng N2, trong đó tổng khối lượng của CO2với nước là 63,312 gam. Giá trị mngay sát nhấtlà:


Tbỏ phân m gam hỗn hợp X tất cả một tetrapeptit A cùng một pentapeptit B (A cùng B đông đảo mạch hnghỉ ngơi đựng bên cạnh đó glyxin cùng alanin trong phân tử) bởi lượng dung dịch NaOH trọn vẹn. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được (m +15,8) gam tất cả hổn hợp muối hạt. Đốt cháy cục bộ lượng muối hạt có mặt bởi một lượng oxi toàn vẹn, nhận được Na2CO3cùng các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi Y bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH sệt dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với thuở đầu với tất cả 4,928 lít khí tốt nhất (đktc) thoát thoát khỏi bình. Xem như N2không trở nên nước hấp thụ, những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Thành phần tỷ lệ khối lượng của B vào các thành phần hỗn hợp Xngay sát với cái giá trị làm sao nhấtsau đây?


Hỗn hợp E bao gồm muối vô cơ X ( CH8N2O3) cùng đipeptit Y : C4H8N2O3. Cho E tác dụng với hỗn hợp NaOH nấu nóng thu được khí Z. Cho E tác dụng cùng với dung dịch HCl đư, thu được khí T cùng chất hữu cơ Q. Nhận định như thế nào sau đấy là sai:


Cho X, Y, Z là 3 peptit mạch hsinh sống (phân tử bao gồm số nguyên ổn tử cacbon tương xứng 8, 9, 11; Z có tương đối nhiều rộng Y một links peptit); T là este no, đối chọi chức, mạch hsống. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành nhì phần cân nhau. Đốt cháy trọn vẹn phần một, thu dược a mol CO2 với (a-0,11) mol H2O. Tbỏ phân hoàn toàn phần nhì bởi hỗn hợp NaOH toàn diện, thu được ancol etylic cùng 133,18 gam tất cả hổn hợp G (bao gồm 4 muối bột của Gly, Ala, Val cùng axit cacboxylic). Đốt cháy trọn vẹn G, bắt buộc toàn diện 3,385 mol O2. Phần trăm trọng lượng của Y vào E là


Đipeptit mạch hnghỉ ngơi X cùng tripeptit mạch hngơi nghỉ Y đều được khiến cho từ một aminoaxit (no, mạch hsinh sống, vào phân tử cất một tổ -NH2 cùng một đội -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, chiếm được tổng trọng lượng CO2 cùng H2O bởi 54,9 gam. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi vào dư, tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X tất cả alanin và đipeptit (Gly-Val). Cho m gam X vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp H2SO4 0,25M và HCl 0,25M, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y bội phản ứng vừa đủ cùng với 240 ml có NaOH 0,3M với KOH 0,2M đun nóng, nhận được dung dịch chứa 10,9155 gam muối hạt dung hòa. Phần trăm khối lượng của alanin vào X là


Peptit X mạch hngơi nghỉ được cấu tạo từ nhì nhiều loại α-amino axit A, B (số đông no, mạch hlàm việc, những cất một đội nhóm -NH2). Biết X công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo bội phản ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy trọn vẹn a mol X chiếm được các thành phần hỗn hợp có N2, H2O và 29a mol CO2. Hỗn hòa hợp những peptit mạch hsống E gồm tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 với đipeptit A-A. Đốt cháy hết b gam E vào oxi nhận được N2, 0,5625 mol H2O và 0,675 mol CO2. Mặt không giống, mang đến 0,15 mol E tác dụng không còn với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng sau khoản thời gian bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch, chiếm được hóa học rắn khan đựng c gam muối bột. Giá trị của c ngay gần nhất với


X là este của aminoaxit; Y cùng Z là nhì peptit(MY Z, hơn kỉm nhau một ngulặng tử nikhổng lồ vào phân tử). X,Y và Z đông đảo mạch hnghỉ ngơi. Cho 60,17 gam các thành phần hỗn hợp E có X, Y, Z công dụng đầy đủ cùng với 0,73 mol NaOH, sau phản ứng thu được 73,75 gam bố muối hạt của glyxin, alanin và valin( trong những số đó bao gồm 0,15 mol muối alanin)và 14,72 gam ancol no, solo chức, mạch hsống. Mặt không giống, đốt cháy 60,17 gam E trong O2 dư chiếm được CO2, N2 với 2,275 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E tất cả cực hiếm gần nhất


Hỗn vừa lòng A gồm hóa học X (C3H10N2O5) và hóa học Y (C9H16N4O5), trong số ấy X chức năng với NaOH xuất xắc HCl đa số chiếm được khí, Y là tetrapeptit. Cho 29,6 gam A tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng chiếm được 2,55 gam khí. Mặt khác, 29,6 gam A phản nghịch ứng cùng với dung dịch HCl dư nhận được m gam chất cơ học. Các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


*

Cơ quan lại công ty quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *