Hỗn vừa lòng X có 2 este 1-1 chức. Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X tác dụng đầy đủ cùng với dung dịch NaOH, Thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được các thành phần hỗn hợp Z gồm nhị muối bột khan. Đốt cháy trọn vẹn Z nhận được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là:


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

Phương thơm pháp giải

- Viết sơ đồ gia dụng bội phản ứng

$ - 0,3mol:,hh, exteste,Xxrightarrow +NaOHYxrightarrowt^0hh,muoi,Zxrightarrowt^0left{ egingathered55gCO_2 hfill \ 26,5gNa_2CO_3 hfill \ m,g,H_2O hfill \ endgathered ight.$

- Biện luận xác định este trong X

Xét tỉ lệ: $k = fracn_NaOH extn_ exteste$

k =1 => X ko chứa este của phenol

k = 2 => X có đựng este của phenol

- Tính số mol mỗi muối bột trong Z

$egingathered left{ egingathered exteste,cua,ancol:a hfill \ exteste,cua,phenol:b hfill \ endgathered ight. hfill \ left{ egingathered n_X = a + b = 0,3 hfill \ n_NaOH = a + 2b = 0,5 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered a = hfill \ b = hfill \ endgathered ight.hfill \ endgathered $

- Biện luận tìm kiếm CTCT của các este

hotline u và v là số C vào muối hạt axit cùng phemol

Bảo toàn C: 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=> u và v

- Bảo toàn H tìm m


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


$ 0,3mol:,hh, exteste,Xxrightarrow +NaOHYxrightarrowt^0hh,muoi,Zxrightarrowt^0left{ egingathered55gCO_2 hfill \ 26,5gNa_2CO_3 hfill \ m,g,H_2O hfill \ endgathered ight.$

$ n_Na_2CO_3 = ext 0,25 ext = > n_NaOH = 0,5mol$

=> X bao gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol)

$left{ egingathered n_X = a + b = 0,3 hfill \ n_NaOH = a + 2b = 0,5 hfill \ endgathered ight.= > left{ egingathered a = 0,1 hfill \ b = 0,2 hfill \ endgathered ight.$

=> nRCOONa = 0,3 mol ; nR’-C6H5ONa = 0,2 mol

- hotline số C vào muối axit và muối phenol theo thứ tự là u cùng v (v ≥ 6)

Bảo toàn C : 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=> 3u + 2v = 15

Chỉ tất cả v = 6 với u = 1 thỏa mãn

=> HCOONa (0,3 mol) với C6H5ONa (0,2 mol)

- Bảo toàn H : $n_H_2O = frac12n_H(Z) = ext 0,65 ext mol$

=> m = 11,7g


Đáp án phải chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


A là một trong este đối chọi chức, khi xà phòng hóa A chiếm được sản phẩm bao gồm một muối hạt cùng 1 anđehit. A có dạng:


Đun lạnh este CH3COOCH=CH2 với cùng một lượng vùa dùng dung dịch NaOH, thành phầm chiếm được là


Một hóa học cơ học A tất cả CTPT là C3H6O2 thỏa mãn: A công dụng được với hỗn hợp NaOH nấu nóng với hỗn hợp AgNO3/NH3, t0. Vậy A bao gồm CTCT là:


Thuỷ phân este E vào môi trường axit nhận được cả nhì thành phầm số đông có chức năng tsay đắm gia bội nghịch ứng tnỗ lực gương. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của este E là


Chất hữu cơ 1-1 chức, mạch hở X (C5H8O2) bao gồm các đặc điểm sau:

(1) Tác dụng với hỗn hợp NaOH nhưng mà ko chức năng với Na

(2) Không tmê say gia phản ứng tcầm gương mà lại tdiệt phân nhận được sản phẩm tất cả tcố kỉnh gương

Số phương pháp cấu tạo X thỏa mãn đặc thù bên trên là:


Este X ko no mạch hsinh sống tất cả tỉ kân hận khá đối với oxi là 3,125 Lúc tsi mê gia phản nghịch ứng xà chống hóa thì nhận được muối hạt Y cùng các chất hữu cơ Z. Biết Z tmê mẩn gia bội nghịch ứng tchũm gương. Số phương pháp cấu trúc tương xứng cùng với X là :


Cho 12,9g một este đơn chức, mạch hsinh hoạt tác dụng không còn với 150ml dd KOH 1M. Sau làm phản ứng thu được một muối bột cùng anđehit. Số đồng phân este thỏa mãn đặc điểm trên là:


Thủy phân 4,3 g este X 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ (có xúc tác axit) đến khi phản bội ứng trọn vẹn chiếm được các thành phần hỗn hợp nhị chất cơ học Y và Z. Cho Y, Z bội nghịch ứng dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 g bạc. CTCT của X là


E bao gồm bí quyết cấu tạo là HCOOCH = CH2. Đun lạnh m gam E vào H2SO4 loãng kế tiếp lấy toàn cục những thành phầm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương nhận được tổng cân nặng Ag là 108 gam Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 toàn vẹn chiếm được E’. Đốt cháy toàn thể lượng E’ rồi dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì trọng lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam?


A là 1 este đối chọi chức, Lúc xà phòng hóa A thu được sản phẩm gồm một muối hạt cùng 1 xeton. A bao gồm dạng:


Khi làm cho nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với cùng một lượng vửa đầy đủ hỗn hợp NaOH, sản phẩm nhận được là:


Một este có bí quyết phân tử là: C4H6O2. khi thuỷ phân vào môi trường thiên nhiên axit chiếm được xeton. CTCT thu gọn của este là:


Xem thêm: Resale Là Gì ? Những Điều Cần Biết Khi Mua Hàng Resale Những Điều Cần Biết Khi Mua Hàng Resale

Một este tất cả công thức phân tử là C4H6O2, Khi thuỷ phân vào môi trường axit thu được axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là


Số este không no mạch hlàm việc có bình thường bí quyết C4H6O2 tmê say gia được phản ứng xà chống hóa sản xuất thành ancol là:


Hợp chất X có bí quyết phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X công dụng không còn cùng với dd NaOH, nhận được một hợp hóa học cơ học Y không làm mất đi color dd nước Brom và 4,1 gam một muối. CTCT của X là:


Hợp hóa học cơ học X gồm yếu tố C, H, O và chỉ đựng 1 nhóm chức vào phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 tất cả yếu tắc C, H, O, Na với X2 gồm yếu tố C, H, O; $M_X_1 = 82\% M_X$. X2 không công dụng Na, quán triệt phản bội ứng tcầm gương. Đốt 1 thể tích X2 chiếm được 3 thể tích CO2 thuộc điều kiện. Tìm CTCT X


Este X mạch hở tất cả tỉ khối hận hơi so với CH4 là 6,25. Cho 10g X tính năng cùng với 200 ml hỗn hợp KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được 16,8g hóa học rắn Y. Phát biểu nào sau đấy là đúng?


khi thủy phân HCOOC6H5 vào môi trường xung quanh kiềm dư thì thu được:


Este X Khi tính năng với dung dịch NaOH thu được 2 muối: natri phenolat với natri propionat. X tất cả phương pháp là:


Chất làm sao sau đây tác dụng cùng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol khớp ứng là 1:3?


Xà chống hóa trọn vẹn 0,1 mol CH3COOC6H5 bởi NaOH hoàn toản nhận được sản phẩm đựng m gam muối hạt. Giá trị của m là :


Cho 13,6g phenyl axetat tác dụng cùng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được a gam chất rắn khan. Tính a ?


Hỗn thích hợp X bao gồm phenyl axetat cùng axit axetic bao gồm tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 1: 2. Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X phản ứng hoàn toản cùng với hỗn hợp hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M chiếm được x gam tất cả hổn hợp muối hạt. Giá trị của x là:


Este X bao gồm CTPT là C8H8O2. Cho 0,1 mol X tính năng cùng với toàn diện 0,2 mol NaOH, sau phản ứng chiếm được 19,8 gam muối bột. Xác định số CTCT của X


Cho 27,6 gam đúng theo chất thơm X gồm CT C7H6O3công dụng cùng với 800 ml dd NaOH 1M được dd Y. Trung hòa Y bắt buộc 100 ml dd H2SO4 1M được dd Z. Khối hận lượng hóa học rắn thu được Khi cô cạn dd Z là


Đốt cháy 1,7 gam este X phải 2,52 lkhông nhiều oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 cùng H2O cùng với tỉ lệ thành phần số mol 2 : 1. Đun rét 0,01 mol X với hỗn hợp NaOH thấy 0,02 mol NaOH tđắm đuối gia phản bội ứng. X không có chức ete, không phản nghịch ứng cùng với Na vào ĐK bình thường cùng ko khử được AgNO3/NH3 trong cả lúc đun cho nóng. Biết Mx


Hỗn hợp X tất cả 2 este 1-1 chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X chức năng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH, Thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được các thành phần hỗn hợp Z bao gồm nhì muối bột khan. Đốt cháy hoàn toàn Z nhận được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 cùng m gam H2O. Giá trị của m là:


Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este solo chức tính năng hoàn toản với 200 ml dung dịch NaOH 2M nấu nóng, chiếm được đúng theo chất cơ học no mạch hsinh sống Y bao gồm phản ứng tthay bạc với 37,6 gam hỗn hợp muối bột cơ học. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi đến thành phầm hấp thụ hết vào trong bình cất hỗn hợp nước vôi vào dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X


Cho 1 mol chất X (C7HyO3, cất vòng benzen) tác dụng hết cùng với NaOH dư, thu được một mol hóa học Y, 1 mol chất Z với 2 mol H2O (trong đó MY Z; bao gồm 3 mol NaOH tmê mẩn gia phản bội ứng). Chất Z tính năng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được T (Y, Z, T là những thích hợp hóa học hữu cơ). Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Tdiệt phân trọn vẹn 3,96 gam vinyl fomat trong dung dịch H2SO4 loãng. Trung hòa hoàn toàn dung dịch sau phản ứng rồi mang lại công dụng tiếp cùng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, làm cho nóng, phản nghịch ứng hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:


*

Cơ quan lại nhà quản: shop Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT do Sở tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *