Hỗn thích hợp X bao gồm 3 peptit Y, Z, T ( phần đông mạch hở) cùng với tỉ lệ thành phần mol tương xứng 2: 3: 4. Tổng số links peptit vào phân tử Y, Z, T bởi 12. Tbỏ phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 với 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu 32,816 lkhông nhiều O2 (đktc). Giá trị của m sớm nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Qui 3 peptit về 1 peptit tổng. Xác định CT tầm thường của peptit tổng.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit

Bảo toàn khối lượng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

Xác định CTPT của 1 đơn vị amino axit mắt xích

Tính theo quý giá trung bình : phương pháp vừa đủ của amino axit là NH2-CnH2n-COOH


hotline 3 amino axit là A , B , C

Có nA : nB : nC = 11 : 16 : 20

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20)k + 8H2O

Do tổng cộng cội amino axit vào Y, Z, T là 15

=> k = 1 => số mol 1 aminoaxit = $dfrac0,11 + 0,16 + 0,211 + 16 + 20$ = 0,01 mol

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20) + 8H2O

0,01 → 0,08 (mol)

Bảo toàn trọng lượng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

A11B16C20 : bao gồm 47 a.a => gồm 46 links peptit : 

Đặt cách làm tổng thể của amion axit là : NH2-CnH2n-COOH

=> 0,01.

Xem thêm: Tên Thật Của Hui - Lắt Léo Chữ Nghĩa: Đâu Là Ca Sĩ Triệu Đình Huy

<47(14n + 61) – 46.18> + 0,08.18 = 39,05 gam

=> n = 123 / 47

H-(NH-CnH2n-CO)47-OH + (70,5n + 35,25)O2 → (47n + 47)CO2 + (47n + 24,5)H2O + 23,5N2

=> nO2 = 0,01.(70,5n + 35,25) = 2,1975 mol

Đốt 39,05 gam X phải 2,1975 mol O2

Đốt m gam X phải 1,465 mol O2

=> m = $dfrac1,465.39,052,1975$= 26,033 gam


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

các bài luyện tập tất cả liên quan


Tổng đúng theo bài tập Peptit hay với nặng nề (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X cùng một peptit Y (biết số nguim tử nitơ trong X, Y lần lượt là 4 cùng 5, X cùng Y đựng bên cạnh đó glyxin cùng alanin vào phân tử) bởi lượng NaOH đầy đủ, cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam tất cả hổn hợp muối bột. Đốt cháy toàn cục lượng muối bột hiện ra bằng một lượng O2toàn diện chiếm được Na2CO3với các thành phần hỗn hợp hơi F có CO2, H2O và N2. Dẫn tổng thể các thành phần hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy trọng lượng bình tăng lên 84,06 gam đối với thuở đầu và bao gồm 7,392 lkhông nhiều một khí nhất (làm việc đktc) bay ra, các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Thành phần xác suất trọng lượng của X vào hỗn hợp E sớm nhất với giá trị nào sau đây?


Cho các thành phần hỗn hợp A có tetrapeptit X cùng pentapeptit Y (các hở với đều sinh sản vày Gly với Ala). Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp A cùng với dung dịch NaOH trọn vẹn rồi cô cạn cảnh giác hỗn hợp chiếm được (m + 7,9) gam muối hạt khan. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp muối, được Na2CO3cùng tất cả hổn hợp B (khí với hơi). Cho B vào trong bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 28,02 gam với gồm 2,464 lít khí cất cánh ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y vào A là:


Hỗn phù hợp X tất cả 3 peptit Y, Z, T ( đầy đủ mạch hở) với tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 2: 3: 4. Tổng số links peptit trong phân tử Y, Z, T bởi 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho m gam hỗn hợp M có đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z cùng pentapeptit T (hầu như mạch hở) tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được các thành phần hỗn hợp Q gồm muối hạt của Gly, Ala với Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi hoàn toản, thu mang toàn bộ khí cùng tương đối rước kêt nạp vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy trọng lượng bình tăng 13,23 gam cùng tất cả 0,84 lkhông nhiều khí (đktc) bay ra. Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của mngay sát nhấtvới mức giá trị làm sao sau đây?


Peptit X cùng peptit Y tất cả tổng cộng link peptit bằng 8. Tbỏ phân trọn vẹn X cũng giống như Y phần nhiều nhận được Gly và Val. Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp E đựng X với Y tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong những : 3 cần dùng 22,176 lkhông nhiều khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn cục bộ thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra rất có thể tích 2,464 lkhông nhiều (đktc). Tbỏ phân trọn vẹn hỗn hợp E chiếm được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là


X, Y, Z (MXY Z) là 3 peptit mạch hở , được sản xuất thành trường đoản cú những α-amino axit như Gly, Ala, Val trong đó 3(MX+ MZ) = 7MY. Hỗn hòa hợp T cất X, Y, Z với tỉ lệ số mol 6: 2: 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T trong O2đầy đủ chiếm được nCO2: mH2O= 48: 47. Mặt khác làm cho nóng hoàn toàn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M vừa đủ thu được 3 muối bột. Tbỏ phân hoàn toàn Z trong hỗn hợp NaOH, hoàn thành làm phản ứng chiếm được a gam muối A và b gam muối B (MA B). Tỉ lệ a: b là


Hỗn hòa hợp E gồm peptit X mạch hsinh hoạt (kết cấu trường đoản cú Gly, Ala) và este Y (được tạo ra trường đoản cú phản nghịch ứng este hóa thân axit cacboxylic no, đối kháng chức và metanol). Đốt cháy trọn vẹn m gam E đề xuất 15,68 lkhông nhiều O2(đktc). Mặc không giống, thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH toàn diện chiếm được 24,2 gam tất cả hổn hợp muối hạt (trong các số ấy số mol muối hạt natri của Gly lớn hơn số mol muối bột natri của Ala). Đốt cháy trọn vẹn khối lượng muối bột bên trên yêu cầu 20 gam O2chiếm được H2O, Na2CO3, N2và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly:Ala trong X là


Hỗn đúng theo T có hai peptit mạch hsinh hoạt X, Y (biết Y rộng X một liên kết peptit; cả X, Y các được tạo thành từ bỏ hai amino axit A, B bao gồm dạng H2N-CnH2n-COOH, MAB). Cho 0,1 mol các thành phần hỗn hợp T công dụng với lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ chiếm được 0,42 mol muối hạt của amino axit A cùng 0,14 mol muối hạt amino axit B. Mặt khác nhằm đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T bắt buộc 14,112 lít khí oxi đo nghỉ ngơi đktc. Phân tử khối của X có giá trị là


X là amino axit gồm cách làm H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hnghỉ ngơi. Cho hỗn hợp E có peptit Ala-X-X cùng Y chức năng toàn diện cùng với 450 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được m gam muối hạt Z. Đốt cháy hoàn toàn Z buộc phải 25,2 lkhông nhiều khí O2(đktc) thu được N2, Na2CO3với 50,75 gam tất cả hổn hợp tất cả CO2cùng H2O.Khối hận lượng của muối tất cả phân tử kăn năn nhỏ tuổi duy nhất trong Z là


Tdiệt phân m gam hỗn hợpXgồm 1 tetrapeptitAvà 1 pentapeptit B(A và B hầu hết mạch hở đựng mặt khác Glyxin và Alanin vào phân tử) bằng một lượng hỗn hợp NaOH hoàn toản. Cô cạn dung dịch sản phẩm mang đến (m+ 15,8) gam tất cả hổn hợp muối hạt. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ, nhận được Na2CO3cùng các thành phần hỗn hợp hơiYbao gồm CO2, H2O cùng N2. DẫnYtrải qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 56,04 gam đối với ban sơ với bao gồm 4,928 lkhông nhiều khí độc nhất vô nhị (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. Xem nhỏng N2không biến thành nước hấp thụ, những phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Thành phần phần trăm cân nặng của Btrong láo hợpXlà:


Hỗn hợp M chứa các hóa học cơ học mạch hở gồm tripeptit X, pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) cùng T (C8H17O4N). Đun lạnh 67,74 gam tất cả hổn hợp M với hỗn hợp KOH đầy đủ, thu được 0,1 mol metylamin; 0,15 mol ancol etylic và dung dịch E. Cô cạn dung dịch E nhận được lếu hợ rắn Q gồm tứ muối bột khan của glyxin, alanin, valin và axit propionic (tỉ lệ mol thân nhì muối hạt của analin và valin theo lần lượt là 10:3). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Q đề xuất cần sử dụng đầy đủ 2,9 mol O2, chiếm được CO2, H2O, N2 cùng 0,385 mol K2CO3. Phần trăm trọng lượng của Y trong M có giá trị ngay sát nhât với cái giá trị nào sau đây?


Hỗn phù hợp E gồm 0,15 mol chất cơ học mạch hnghỉ ngơi X (C6H13O4N) và 0,2 mol este 2 chức Y (C4H6O4) tính năng hết cùng với dung dịch NaOH đầy đủ, đun nóng. Kết thúc bội nghịch ứng, cô cạn hỗn hợp, thu được hỗn hợp Z bao gồm 2 ancol đối chọi chức kết tiếp nhau vào dãy đồng đẳng cùng a gam hỗn hợp 3 muối bột khan (rất nhiều thuộc có số cacbon vào phân tử, trong những số ấy có 2 muối bột cacboxylic). Giá trị của a là:


Peptit E mạch hngơi nghỉ bị tbỏ phân theo phương thơm trình phản bội ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong những số ấy X, Y, Z là các muối hạt của những amino axit). Thủy phân trọn vẹn 6,64 gam E nhận được m gam X. Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải trọn vẹn 2,352 lít khí O2 (đktc), thu được 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết X bao gồm công thức phân tử trùng với phương pháp đơn giản dễ dàng độc nhất. Tên Hotline amino axit ứng với muối hạt Y là


*

Cơ quan tiền chủ quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng các dịch vụ social trực tuyến số 240/GP.. – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *