Hỗn đúng theo X có Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong số ấy oxi chỉ chiếm 25,39% cân nặng tất cả hổn hợp. Cho m gam hỗn hợp X chức năng cùng với 8,96 lít CO (đktc) sau đó 1 thời gian thu được hóa học rắn Y với các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y chức năng cùng với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được dung dịch T và 7,168 lkhông nhiều NO (ĐK tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T nhận được b gam muối khan (biết b = 3,456m). Giá trị của b sớm nhất với cái giá trị nào sau đây?


Pmùi hương pháp giải

Từ thể tích và cân nặng mol mức độ vừa phải của các thành phần hỗn hợp khí Z ta kiếm được số mol CO và CO2 vào các thành phần hỗn hợp Z.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe2o3 fe3o4 cuo

Từ kia kiếm được số mol O sót lại vào hóa học rắn Y.

Coi các thành phần hỗn hợp Y tất cả kim loại cùng O

Ta gồm các quá trình dìm electron:

O0 + 2e → O-2

N+5 + 3e → N+2

Cô cạn dung dịch T chiếm được 3,456m gam muối khan bao gồm sắt kẽm kim loại và NO3- (vào muối)

Ta có: n e dìm = nNO3- vào muối

→ m muối hạt = m kyên ổn loại + mNO3-trong muối hạt, tự đó giải tìm kiếm được quý hiếm m và cực hiếm b.


Giả sử Z bao gồm a mol CO dư cùng b mol CO2

+ BTNT "C": nCO bđ = nCO dư + nCO2 => a + b = 0,4 (1)

+ mZ = 28a + 44b = 0,4.19.2 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) được a = 0,15 cùng b = 0,25

Quá trình khử oxit KL bởi CO có thể viết đơn giản là: CO + O → CO2

→ nOpư = nCO2 = 0,25 mol

→ nOdư = 0,2539m/16 - 0,25mol

nNO = 7,168/22,4 = 0,32mol

Coi tất cả hổn hợp Y có KL: 0,7461m (gam); O:0,2539m/16 - 0,25 (mol)

Ta gồm những quá trình dấn electron:

O0 + 2e → O-2

0,2539m/16-0,25→0,2539m/8-0,5

N+5 + 3e → N+2

0,96 ← 0,32

Cô cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối hạt khan có sắt kẽm kim loại cùng NO3- (vào muối)

Ta có: n NO3- trong muối bột = n e nhấn = 0,2539m/8 - 0,5 + 0,96 = 0,2539m/8 + 0,46 (mol)

→mmuối bột = mkyên loại+mNO3-trong muối

=> 0,7461m + 62.(0,2539m/8 + 0,46) = 3,456m

→m = 38,4276 gam → b = 3,456m = 132,8 gam

Vậy quý giá của b gần nhất với mức giá trị 133,056.

Xem thêm: Amenity Là Gì ? Amenities Sử Dụng Như Thế Nào? Amenities Là Gì


Đáp án phải chọn là: c


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho phản nghịch ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NXOY + H2O. Số phân tử HNO3 nhập vai trò chất môi trường là:


Nhúng một thanh khô Cu vào 300 ml hỗn hợp Fe(NO3)3 0,1 M. Khi Fe(NO3)3 bội phản ứng hết thì trọng lượng thanh khô đồng là:


Điện phân lạnh chảy muối clorua kim loại kiềm, chiếm được 0,896 lkhông nhiều khí (đktc) với 3,12 gam sắt kẽm kim loại. Công thức của muối bột là:


Hòa rã hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí N2 (đktc) và hỗn hợp X. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp X cùng hâm sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3 (đktc). Giá trị của m là:


Số mol Cl2 giải phóng ra trong phản ứng làm sao sau đấy là nhỏ tuổi nhất khi số mol những chất thoái hóa trông từng bội nghịch ứng là cân nhau với HCl sệt sử dụng dư?


Xét phản bội ứng: MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, ĐK như thế nào của x với y để phản bội ứng này là phản bội ứng oxi hóa – khử?


Cho 6,7 gam hỗn hợp 2 kim loại nằm trong team IA cùng ở cả 2 chu kì tiếp đến vào nước dư thu được 5,6 lkhông nhiều H2 làm việc đktc với dung dịch X. Tên của 2 sắt kẽm kim loại là:


Cho bội nghịch ứng: aFeS + bH+ + cNO3− → Fe3+ + SO42− + NO + H2O. Tổng thông số a+b+c là:


Thực hiện tại hai thí nghiệm:

1) Cho 5,76 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO

2) Cho 5,76 gam Cu phản ứng với 1đôi mươi ml hỗn hợp đựng HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất, các thể tích khí đo thuộc ĐK. Quan hệ giữa V1 cùng V2 là:


Trộn hầu như 10,8 gam Al cùng với tất cả hổn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt nóng nhằm thực hiện bội phản ứng nhiệt nhôm nhận được tất cả hổn hợp X. Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, NO2 gồm tỉ khối so với hiđro là 21. V có mức giá trị là


Cho 10,8 gam hỗn hợp A có Mg với sắt tính năng cùng với 500 ml hỗn hợp AgNO3, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp B cùng 46 gam hóa học rắn D. Cho hỗn hợp B chức năng cùng với dung dịch NaOH dư tiếp đến nung kết tủa quanh đó không khí mang lại trọng lượng ko đổi thì được 12 gam hóa học rắn E. Nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3 là


Hòa tan hết 9,6 gam sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp H2SO4 đặc, rét, thu được SO2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị. Cho tổng thể lượng SO2 này chiếu vào 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản bội ứng lấy cô cạn hỗn hợp được 18,9 gam hóa học rắn. Kim một số loại M là


Cho 16,3 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại nằm trong team IA với ở 2 chu kì kế tiếp vào nước dư thu được 5,6 lkhông nhiều H2 nghỉ ngơi đktc với dung dịch X. Tên của 2 kim loại là:


Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn chức năng với 500 ml hỗn hợp Y có Cu(NO3)2 với AgNO3 đến lúc phản bội ứng trọn vẹn thu được 47,35 gam hóa học rắn A gồm 3 kim loại với dung dịch B đựng 2 muối bột. Cho A chức năng cùng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không thay đổi. Nồng độ của AgNO3 vào các thành phần hỗn hợp Y là:


X là tất cả hổn hợp rắn tất cả Mg, NaNO3 với FeO (trong số ấy oxi chiếm phần 26,4% về kăn năn lượng). Hòa chảy không còn m gam X vào 2107 gam dung dịch H2SO4 loãng, nồng độ 10% chiếm được dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat hòa hợp với 11 phần 2 lít (đktc) hỗn hợp NO, H­2 gồm tỉ kân hận so với H2 là 6,6. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng được rắn khan Z với 1922,4 gam H2O. Phần trăm cân nặng FeO trong X sát nhất với mức giá trị làm sao độc nhất bên dưới đây?


Hỗn thích hợp X bao gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong những số ấy oxi chiếm 25,39% khối lượng tất cả hổn hợp. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với 8,96 lít CO (đktc) sau đó 1 thời gian chiếm được chất rắn Y với các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả tỉ kăn năn so với hiđro là 19. Cho hóa học rắn Y tác dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp T cùng 7,168 lít NO (ĐK tiêu chuẩn chỉnh, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T thu được b gam muối hạt khan (biết b = 3,456m). Giá trị của b sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 8,3 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, sắt (nAl = nFe) vào 100 ml dung dịch Y có Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau lúc phản nghịch ứng xong chiếm được hóa học rắn A bao gồm 3 kim loại. Hòa chảy hoàn toàn hóa học rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lkhông nhiều khí bay ra (đktc) và còn sót lại 28 gam chất rắn ko tung B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là


*

Cơ quan lại nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT do Sở Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *