Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

My boss is going on vacation next month, ________ she’ll be away from the office for about four weeks

A.

Bạn đang xem: I thought you said she was going away the next sunday

in other words

B. for instance

C. on the other hand

D. such as* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

“Maybe you can take a vacation next month.”

A. Nothing special.

B. You’re welcome.

C. It’s very expensive.

D. I don’t think so. I’m teaching all summer.


*

Câu đề bài: “Có lẽ bạn cũng có thể đi nghỉ ngơi tháng cho tới. ”

Đáp án D. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi dạy xuyên suốt ngày hè mà lại.”

Các lời giải còn lại:

A. Chẳng gồm gì quan trọng cả.

B. Không gồm đưa ra.

C. Nó khôn cùng mắc.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.You said she was going away the next Sunday,________?

A. didn"t you

B.didn"t I

C.wasn"t she

D. wasn"t it


Phân tích vế trước, chủ ngữ - động từ chính là you - said, còn “she was going away the next Sunday” là thành phần phụ “that + clause” => đối tượng được đặt câu hỏi là “you”; vế láy đuôi đề nghị là didn’t you. Đáp án A.


Mark the letter A, B, C, or I) on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Question 11: Jane is going khổng lồ go abroad next month & she"s having a ______ các buổi party on Sunday.

A. birthday

B.farewell

C. wedding

D.anniversary


Đáp án B

Kiến thức về tự vựng

A. birthday (n): sinc nhật

B. farewell /"feə"wel/ (n): buổi tiệc tùng phân tách tay

C. wedding /"wedɪη/ (n): lễ cưới

D. anniversary /,æni"vəsəri/ (n): lễ kỉ niệm

Tạm dịch: Tháng cho tới Jane đang đi nước ngoài với cô ấy sẽ có một buổi tiệc chia ly vào công ty nhật.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

1 thought you said she was going away the next Sunday, _______ ?

A. wasn"t she

B. didn"t you

C. didn"t I

D. wasn"t it


Đáp án B.

Đây là cấu trúc câu hỏi đuôi. Vì các trường đoản cú “I thought” bắt buộc như thế nào hỏi ngược chở lại được bởi vì đó là phiên bản thân bản thân nghĩ về. Vậy rượu cồn từ bỏ ở câu hỏi đuôi sẽ phân tách theo cụm “you said”, còn các “she was going away next Sunday” chỉ cần bổ nghĩa cho “you said”. Vậy làm việc thắc mắc đuôi đã là didn’t you.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng cô ấy đang đi xa vào nhà nhật tới đúng không?

FOR REVIEW

Câu hỏi đuôi so với câu ghép:

* Nếu công ty ngữ 1 không phải là I, đem của mệnh đề 1.

Ex: She thinks he will come, doesn’t she?

* Từ phủ định “not” được dùng ở mệnh đề 1 có nghĩa phủ định ngơi nghỉ mệnh đề 2.

Ex: I don’t believe Mary can vày it, can she?


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I thought you said she was going away the next Sunday, ________?

A.

Xem thêm: Download Adobe Xd Cc 2021 Full Crack V39, Download Adobe Xd Cc 2019 V16

wasn’t she

B.didn’t you

C.didn’t I

D.wasn’t it


Lớp 0 Tiếng anh thí điểm
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D.

Tạm dịch: lúc được thông tin rằng anh ta sẽ giành được học bổng vào Đại học Harvard, anh ta khiêu vũ cẫng lên phấn kích.

Cấu trúc: on doing sth: lúc điều gì xảy ra, khi đã làm gì. Ở dạng thụ động là on being done sth.

Ex: What was your reaction on seeing him?


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The minister ________ to say whether all the coal mines would be closed.

A. refused

B.avoided

C. denied

D.bothered


Lớp 0 Tiếng anh thử nghiệm
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Refuse + to lớn V = phủ nhận làm gì

Avoid + V-ing = tránh có tác dụng gì

Deny + V-ing = khước từ làm gì

Bother + to V = pnhân từ làm gì

→ Dùng “refused” để phù hợp ngữ cảnh

Dịch: Sở trưởng không đồng ý mang đến ý kiến liệu toàn bộ các mỏ than sẽ bị đóng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I thought you said she was going away the next Sunday, x ?

A.wasn"t it

B.didn"t you

C.wasn"t she

D.didn"t I


Lớp 0 Tiếng anh thí điểm
1
0
Gửi Hủy

Đáp án là B.

Đây là câu hỏi láy đuôi. B. , bởi vì câu này hỏi đối tượng người tiêu dùng là “you” chđọng chưa hẳn là “she”. Câu này nghĩa là: Tôi nghĩ, bạn sẽ bảo rằng cô ấy đã ra bước vào Chủ nhật trước cần không?!


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.Don’t be concerned about your mother’s illness; she’ll recover soon.

A. angry with

B.surprised at

C.embarrassed at

D. worried about


Lớp 0 Tiếng anh thử nghiệm
1
0
Gửi Hủy

be concerned about: nhọc lòng, quyên tâm đến..

Đáp án gần nghĩa độc nhất vô nhị là D. be worried about: lo lắng về.

Nghĩa các trường đoản cú còn lại: be angry with: giận dữ cùng với...; be surprised at: quá bất ngờ về...; be embarrassed at: ngượng gập về ...


Đúng 0

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Mexiteo is the most popular vacation _____ for people from the United States.

A. destination

B. departure

C. target

D. connection


Lớp 0 Tiếng anh thí điểm
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Cụm từ: vacation destination: (n) điểm đến chọn lựa du lịch

Departure: xuất phát

Target: mục tiêu

Connection: kết nối

Tạm dịch: Mexiteo là điểm đến chọn lựa du lịch phổ cập độc nhất mang đến khách hàng du ngoạn đến từ Mỹ


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
aviarus-21.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *