Likely gồm thể xuất hiện trong cấu trúc Be likely + khổng lồ Verbhoặc It"s likely that + mệnh đềđể chỉ điều gì đó bao gồm khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: More likely to là gì

1. Be likely to

Be likely tođi với động từ nguyên ổn thể bao gồm to.

Ví dụ:

Areparents who have a lot of moneylikely tospoil their children?

Be likely tothường được dùng để tạo ra sự so sánh với các từ như: as … as,more, (the) most, lesscùng (the) least.

Ví dụ:

I think menare more likely tospend a lot of money on food than women are.
A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely togo baông chồng there than khổng lồ Prague.
Steve sầu is as likely to lớn get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely lớn want to lớn get married of all his friends.

Ảnh: Pinterest

2.It"s likely that

Cấu trúc It’s likelythat+ mệnh đề; động từ vào mệnhđề thường chiaở thì tương laiđơn để chỉ khả năng xảy ra của việc nào đó.

Ví dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Xem thêm: Adobe Acrobat Pro Dc 2021 Full Key Và Cài Đặt Adobe Acrobat Xi Professional

Với nghĩa dường như, có vẻ như, cấu trúc It"s likely that + mệnhđề thườngđược dùngđể viết lại câu bao gồm các cấu trúc tươngđương, bao gồm:It seems that… = It appears that... = It looks as if…= It is likely that…

Ví dụ:

It seems that she was very depressed about failing the thử nghiệm.= It appears that she was very depressed about failing the thử nghiệm.= It is likely that she was very depressed about failing the kiểm tra.= It looks as if she was very depressed about failing the thử nghiệm. (Có vẻ như cô ấy rất buồn vày trượt kỳ thi)It appears that they"ve sầu sent us the wrong information.= It seems that they"ve sầu sent us the wrong information.= It is likely that they"ve sầu sent us the wrong information.= It looks as if they"ve sầu sent us the wrong information. (Có vẻ như họ đã gửi nhầm đọc tin cho cái đó ta)It looks as if it"s going to rain again.= It seems that it"s going khổng lồ rain again.= It appears that it"s going khổng lồ rain again.= It is likely that it"s going khổng lồ rain again. (Nhìn có vẻ như trời lại sắp mưa)It is likely that she"s very surprised at his amazing performance.= It seems that she"s very surprised at his amazing performance.= It appears that she"s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she"s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

Lưu ý: Ta lập thể phủ định của be likely lớn Verb với It"s likely that bằng giải pháp thêm not vào trước likely hoặc sử dụng unlikely. Unlikely mang tính trang trọng hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely tolisten to him now because they know he lied.

Ta bao gồm thể sử dụng trạng từ mức độ nhưvery,quite,highlyvới extremelytrướclikelyvàunlikely để nhấn mạnh nghĩa củabọn chúng.

Ví dụ:

The government isvery likelyto propose changes khổng lồ the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get inlớn university with the test scores she has.

Lưuý:It is likely to(gồm thể, bao gồm khả năng)ko tươngđồng về nghĩa so với It is easy lớn (dễ dàng làm cho gì).

Ví dụ:

It’seasylớn forget to lớn save your work on the computer.Not:It’s likely lớn forget…It’seasykhổng lồ confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely to lớn confuse…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *