Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một cửa hàng bán gạo ngày đầu bán được 9 8 tạ gạo

*

Một shop cung cấp gạo,ngày đầu bán tốt 9,8 tạ gạo.Bốn bữa sau,từng ngày bán tốt 8,2 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải từng ngày siêu thị bán được từng nào kg gạo

Ai nkhô cứng tay mình tichồng mang đến nha


*

một cửa hàng bán gạo ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo tư ngày tiếp theo mỗi ngày bán tốt 8,2 tạ gạo hỏi trung bình hàng ngày siêu thị bán tốt bao nhiêu kg gạo


*

Giải

Trong nămngàysiêu thị bán tốt số tạ gạo là:

9,8+4×8,2=42,6 (tạ)

Trung bình hằng ngày bán tốt số tạ gạo là:

42,6 : 5 = 8,52 (tạ)

Đổi: 8,52 tạ = 852 kg

Đáp số: 852 kilogam gạo.


4 ngày tiếp theo bán tốt số tạ gạo là :

8,2 x 4 = 32,8 ( tạ )

Trung bình hàng ngày shop đó bán tốt số tạ gạo là :

( 9,8 + 32,8 ) : ( 1 + 4 ) = 8,52 ( tạ )

Đáp số : 8,52 tạ gạo

#Học tốt#


trong thời hạn ngày cửa hàng bán được số gạo là:

9,4+4x8,2=42,6(tạ)

mức độ vừa phải từng ngày bán tốt số gạo là:

42,6:5=8,52 (tạ)

8,52 tạ = 852 (kg)

đáp số 852 kg


Bài 3: Một siêu thị cung cấp gạo, ngày đầu bán tốt 9,8 tạ gạo. Bốn hôm sau, mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải hàng ngày cửa hàng bán được từng nào ki- lô- gam gạo?


Bốn ngày sau, bán tốt toàn bộ số tạ gạo là:

8,2×4=32,8" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">8,2×4=32,88,2×4=32,8(tạ)

Trung bình từng ngày shop bán được số tạ gạo là:

(9,8+32,8):5=8,52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(9,8+32,8):5=8,52(9,8+32,8):5=8,52(tạ)

Đổi8,52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">8,528,52tạ=852" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">852852kg

Đáp số: 852kg gạo


Bốn bữa sau bán được :

8,2×4=32,8(tạ)

Trung bình hàng ngày bán tốt :

(32,8+9,8)÷(4+1)=8,52(tạ)=852kg


một siêu thị bán gạo ,ba ngày đầu ,hằng ngày bán được 45 tạ gạo .Trong năm ngày tiếp theo hằng ngày bán tốt 53 tạ gạo .Hỏi vừa phải từng ngày siêu thị kia chúng ta được từng nào tấn gạo ?

ai nkhô hanh độc nhất minc tích cho


Xem thêm: 1️⃣ "Bản 32/64Bit" Link Download Microsoft Project 2003, Crack Microsoft Office 2016 Sinhvienit

Ba ngày đầu phân phối được:

45 x 3 = 135 (tạ)

Năm hôm sau buôn bán được:

53 x 5 = 265 (tạ)

Trung bình hàng ngày buôn bán được:

(135 + 265) : (5 + 3) = 50 (tạ)

Đ/S: 50 tạ


Ba ngày đầu chào bán là :

45 x 3 = 135 ( ta gao )

Năm bữa sau ban là :

53 x 5 = 265 ( ta gao )

Trung bình hằng ngày siêu thị đó bán tốt là :

(135 + 265 ) : 8 = 50 ( ta gao )

Đổi : 50 tạ = 5 tấn

ĐS : 5T gạo .

Nhớ k mang đến milk nha ^_^


Tổng số gạo của 3 ngày đầu là :

45 x 3 = 135 ( tạ )

Tổng số gạo của 5 ngày sau là :

53 x 5 = 265 ( tạ )

Tổng số gạo 8 ngày đầu là :

265 + 135 = 400 ( tạ )

Trung bình số gạo là :

400 : 8 = 50 ( tạ )

50 tạ = 5 tấn

đáp số : 5T

mình sẽ âm điểm


Một siêu thị trong thời gian 2 ngày đầu bán được 250 tạgạo, vào 3 hôm sau mỗi ngày bán tốt 125 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải hằng ngày shop đó bán tốt bao nhiêu tạ gạo?


Một siêu thị, ba ngàyđầu bánđược 25,8 tạ gạo, 2 ngày sau bánđược 29,2 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải từng ngày cửa ngõ hàngđó bánđược từng nào tạ gạo


Ba ngày đầu cùng 2 ngày sau đó shop bán tốt số tạ là :

25,8 + 29,2 = 55 ( tạ )

Tổng số ngày bán được là :

2 + 3 = 5 ( ngày )

Trung bình cùng hàng ngày siêu thị bán tốt là :

55 : 5 = 11 ( tạ )

Đáp số : 11 tạ gạo


Ngày thu 3 và ngày thứ 2 banlà:

25.8+29.2=55(ta)

Trung bình hàng ngày siêu thị bán là:

55:5=11(ta)

Đáp số :11 tạ gạo


Một shop ngày đầu bán tốt 4,46yến gạo. Ngày sản phẩm công nghệ nhì bán tốt 53,5kilogam gạo, như thế là buôn bán ít hơn ngày máy bố là một trong,04 tạ gạo. Hỏi vừa phải từng ngày bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình hàng ngày siêu thị đó chào bán đượckg


Kho..................wa.....................troi.....................thi......................lanh.................ret.......................ai........................tich..........................ung.....................ho........................minc.....................đến....................bởi vì....................lanh


Một siêu thị ngày đầu bán tốt 4,46yến gạo. Ngày vật dụng hai bán tốt 53,5kg gạo, những điều đó là cung cấp ít hơn ngày máy bố là một trong những,04 tạ gạo. Hỏi trung bình hàng ngày bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình hằng ngày cửa hàng đó cung cấp đượckg


Một siêu thị ngày đầu bán tốt 4,46yến gạo. Ngày đồ vật nhị bán được 53,5kilogam gạo, như thế là buôn bán thấp hơn ngày thiết bị ba là một trong những,04 tạ gạo. Hỏi vừa phải từng ngày bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình hằng ngày shop đó cung cấp đượckg


Đổi 1,04 tạ =104kg ;4,46 yến=44,6 kg

Ngày vật dụng 3 bán được là:

53,5 + 104 =157,5(kg)

Trung bình hằng ngày được là :

(44,6+53,5kg+157,5) :3 =85,2 kg

Đáp số: 85,2 kg


Một siêu thị ngày đầu bán tốt 4,46yến gạo. Ngày sản phẩm công nghệ hai bán được 53,5kilogam gạo, như thế là chào bán thấp hơn ngày sản phẩm công nghệ tía là 1,04 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán tốt.... kg


Một cửa hàng ngày đầu bán được 4,46yến gạo. Ngày vật dụng nhị bán tốt 53,5kilogam gạo, điều đó là chào bán thấp hơn ngày đồ vật tía là 1 trong,04 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình hàng ngày siêu thị kia bán được kg

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *