*

Bạn đang xem: Một đội công nhân sửa đường

Một đội công nhân sửa con đường ngày đầu tiên sửa được 2/5 quãng con đường, ngày sản phẩm công nghệ nhị sửa được 5/9 quãng con đường. Hỏi ngày thiết bị hai sửa nhiều hơn ngày thứ nhất từng nào phần quãng đường ?


*

Ngày sản phẩm công nghệ nhị sửa nhiều hơn nữa ngày lắp thêm nhất(dfrac59-dfrac25=dfrac25-1845=dfrac745)(quãng đường)


*

Ngày đồ vật hai sửa nhiều hơn ngày thứ nhất :(dfrac59-dfrac25=dfrac745)( quãng đường)

Đ/s:..


Một team công nhân ngày đầu tiên sửa được 3/8 quãng con đường, ngày trang bị hai sửa được 2/5 quãng đường. Ngày thứ nhất sửa thấp hơn ngày đồ vật hai là 10 m đường.

a, Hỏi quãng con đường bắt buộc sửa dài từng nào m ?

b, Ngày thứ nhất cùng ngày sản phẩm nhì sửa được từng nào m đường ?


Một nhóm người công nhân trong 3 ngày thay thế sửa chữa ngừng một quãng mặt đường nên sửa. Tính ra ngày trước tiên và ngày sản phẩm công nghệ hai sửa 3/5 quãng mặt đường, ngàu sản phẩm công nghệ nhì và ngày thứ tía sửa bằng 7/4 quãng mặt đường ngày đồ vật tía sửa được. Ngày sản phẩm cha sửa hơn ngày thứa hẹn duy nhất 1000m. Hỏi cả ba ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu km?


Xem thêm: Download Tổng Hợp Sql Server 2008, 2012, 2014, 2016 Enterprise

một tổ người công nhân trong 3 ngày sửa xong xuôi một quãng con đường. Ngày đầu tiên với ngày vật dụng nhì sửa 3/5 quãng đường, ngày vật dụng nhì cùng ngày sản phẩm công nghệ tía sửa bằng 7/4 quãng con đường ngày sản phẩm công nghệ tía sửa được. Ngày thiết bị bố hơn ngày thứ nhất 1000m. Hỏi cả 3 ngày đội người công nhân sửa được từng nào km đường?


Một nhóm công nhân sửa mặt đường ngày thứ nhất 2/5 quãng đường, ngày thứ hai sửa được 5/8 quãng đường.Hỏi ngày thứ hai sửa nhiều hơn nữa ngày thứ nhất từng nào phần quãng đường

 


Một đội người công nhân thay thế sửa chữa đường sắt vào 3 ngày sửa được 210m mặt đường. Tính ra ngày đầu sửa được 30% quãng con đường, ngày sản phẩm nhì sửa rộng ngày đầu tiên 5% quãng đường. Hỏi ngày máy cha team người công nhân đang sửa được bao nhiêu mét con đường sắt?


một đội nhóm công nhân Sửa mặt đường Ngày đầu tiên sửa được 15,7 m mặt đường ngày thứ nhì sửa được 13,5 m mặt đường ngày thiết bị ba sửa được rất nhiều hơn cả hai ngày đầu 1,5m đường hỏi ngày sản phẩm tía team người công nhân đó sửa được quãng con đường dài từng nào mét?


Một đội người công nhân sửa một quãng mặt đường vào bố ngày . Ngày thứ nhất sửa được 1/4 quãng đường , ngày vật dụng nhị sửa được 2/5 quãng đường , ngày lắp thêm bố sửa được 14 mét con đường . Hỏi quãng đường sẽ sửa nhiều năm bao nhiêu mét ?


Mộtnhóm người công nhân sửa đường ngày đầu tiên sửađược 2/5 quãngđườn,ngày thứ 2 sửa được 5/9 quãng con đường.Hỏi ngày thứ 2 sửa nhiều hơn ngày thứ 1 từng nào phần quãngđường?


một nhóm người công nhân sửa mặt đường, ngày thứ nhất sửa được 50% quãng mặt đường, ngày sản phẩm nhị sửa đươc 2/5 quãng đường, ngày vật dụng cha sửa nốt 50m quãng con đường còn sót lại. Hỏi cả quãng mặt đường đó nhiều năm bao nhiêu mét ?


Một nhóm người công nhân sửa 1 đoạn đường vào 3 ngày , ngày thứ nhất sửa được 40% quãng con đường , ngày trang bị nhị sửa được 35% quãng con đường , ngày đồ vật bố sửa được 375m . Hỏi :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *