Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

*

Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích S hình chữ nhật sẽ tạo thêm từng nào phần trăm ?


*

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng lên từng nào Phần Trăm ?


*

Diện tích hình chữ nhật cho ban đầu là :

16 ⨯ 10 = 160 ( m 2 )

Sau khi tăng lên 4m thì chiều dài new là :

16 + 4 = đôi mươi (m)

Diện tích của hình chữ nhật mới là :

trăng tròn ⨯ 10 = 200 ( m 2 )

Tỉ số Tỷ Lệ thân diện tích S hình chữ nhật mới với hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2)

Nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì chiều lâu năm là:

16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật nếu chiều dài tăng thêm 4m là:

20 x 10 = 200 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật đang tăng lên số % là:

160 : 200 x 100 = 80%

Đ/s: 80 %

k nha, thanks


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là :

16 x 10 = 160 ( m2)

Diện tích hình chữ nhật lúc chiều dài tạo thêm 4m là :

( 16 + 4 ) x 10 = 200 ( m2)

Vậy tỉ số phần trăm thân diện tích S hình chữ nhật cơ hội sau với lúc đầu là :

200 : 160 = 1,25 giỏi 125%

Vậy diện tích S hình chữ nhật đã tăng lên

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m chiều rộng lớn 10m .Nếu chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng thêm từng nào phần trăm?


Diện tích hình chữ nhật ban sơ là:

16x10=160(m2)

Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian chiều lâu năm tăng thêm 4m là:

(16+4)x10=200(m2)

Vậy diện tích tăng thêm số m2là:

200-160=40(m2)

Diện tích hình chữ nhật tạo thêm số Xác Suất là:

(40:160)x100%=25%

Đs:25%.

Tk mk nhé!Thank you!


một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 16m chiều rộng 10m , ví như chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích S của hình chữ nhật đang tạo thêm từng nào phần trăm


Xem thêm: Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Người Khác, Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Sự Tôn Trọng Người Khác

diện tích ban đầu

16*10=160

diện tích Khi tăng chiều dài 4m là

20*10=200

hình chữ nhật vẫn tăng số Tỷ Lệ là

200/160*100-100=25%


Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên từng nào phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng lên chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng 10m. Nếu chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng lên bao nhiêu Phần Trăm ?


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ xác suất mà lại diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn 10m. nếu chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng lên từng nào Tỷ Lệ ?


Diện tích hình chữ nhật ban sơ là :

16 x 10 = 160 ( m2)

Nếu tăng chiều lâu năm thêm 4m thì chiều nhiều năm là :

16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là :

trăng tròn x 10 = 200 ( m2)

Tỉ số tỷ lệ giữa diện tích S thời gian sau và ăn diện tích ban đầu là :

200 : 160 x 100 = 125%

125% - 100% = 25%


Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:

16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật thời điểm sau là:

( 16 + 4) x 10 = 200 (m2)

Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích S là:

200 - 160 = 40 ( m2)

Tỉ lệ xác suất mà lại diện tích S hình chữ nhật tăng là:

( 40 : 160) x 100% = 25%

Đáp số: 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật đang tăng lên từng nào phần trăm?


Lúc chiều lâu năm tăng 4m thì diện tích tăng đúng 4 lần CR : DIỆN TÍCH TĂNG : 4 x 10 = 40 m2

Diện tích thuở đầu : 16 x 10 =160

Tỉ số tăng lên là : 40 : 160 = 25


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Xác Suất của diện tích S hình chữ nhật sau thời điểm tăng lên chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m . Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên từng nào Phần Trăm ?


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

16x10=160 (m2)

Nếu tăng chiều nhiều năm thêm 4m thì diện tích S hình chữ nhật new là:(16+4)x10=200 (m2)

Diện tích tăng thêm là: 200-160=40 (m2)

bởi vậy ví như tăng chiều lâu năm thêm 4m thì diện tích S hình chữ nhật tăng lên:

40:160=0,25

= 25%


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật cơ hội sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng thêm số diện tích S là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Phần Trăm cơ mà diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *