Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m

*

Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích S hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu Phần Trăm ?


*

Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều nhiều năm tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?


*

Diện tích hình chữ nhật cho lúc đầu là :

16 ⨯ 10 = 160 ( m 2 )

Sau Khi tăng lên 4m thì chiều lâu năm new là :

16 + 4 = đôi mươi (m)

Diện tích của hình chữ nhật bắt đầu là :

trăng tròn ⨯ 10 = 200 ( m 2 )

Tỉ số xác suất giữa diện tích S hình chữ nhật bắt đầu với hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 16m chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích S hình chữ nhật sẽ tăng thêm từng nào phần trăm


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2)

Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì chiều dài là:

16 + 4 = trăng tròn ( m )

Diện tích hình chữ nhật ví như chiều lâu năm tạo thêm 4m là:

đôi mươi x 10 = 200 (m)

Vậy diện tích S hình chữ nhật vẫn tăng thêm số % là:

160 : 200 x 100 = 80%

Đ/s: 80 %

k nha, thanks


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

16 x 10 = 160 ( m2)

Diện tích hình chữ nhật Khi chiều nhiều năm tạo thêm 4m là :

( 16 + 4 ) x 10 = 200 ( m2)

Vậy tỉ số Phần Trăm thân diện tích S hình chữ nhật dịp sau và ban sơ là :

200 : 160 = 1,25 hay 125%

Vậy diện tích hình chữ nhật đã tiếp tục tăng lên

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 16m chiều rộng 10m .Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích S hình chữ nhật đã tăng thêm từng nào phần trăm?


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:

16x10=160(m2)

Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm chiều dài tăng thêm 4m là:

(16+4)x10=200(m2)

Vậy diện tích tạo thêm số m2là:

200-160=40(m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng thêm số Tỷ Lệ là:

(40:160)x100%=25%

Đs:25%.

Tk mk nhé!Thank you!


một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 16m chiều rộng lớn 10m , trường hợp chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật sẽ tăng lên từng nào phần trăm


Xem thêm: " Khảo Sát Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khảo Sát Trong Tiếng Anh

diện tích S ban đầu

16*10=160

diện tích S khi tăng chiều lâu năm 4m là

20*10=200

hình chữ nhật vẫn tăng số Xác Suất là

200/160*100-100=25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đang tăng lên bao nhiêu phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng lên chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đang tạo thêm bao nhiêu tỷ lệ ?


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật thời gian sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích S là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ tỷ lệ nhưng mà diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng thêm bao nhiêu xác suất ?


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là :

16 x 10 = 160 ( m2)

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì chiều lâu năm là :

16 + 4 = 20 ( m )

Diện tích hình chữ nhật dịp sau là :

trăng tròn x 10 = 200 ( m2)

Tỉ số phần trăm thân diện tích S thời điểm sau và mặc tích ban sơ là :

200 : 160 x 100 = 125%

125% - 100% = 25%


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:

16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:

( 16 + 4) x 10 = 200 (m2)

Vậy hình chữ nhật tăng thêm số diện tích S là:

200 - 160 = 40 ( m2)

Tỉ lệ tỷ lệ nhưng mà diện tích hình chữ nhật tăng là:

( 40 : 160) x 100% = 25%

Đáp số: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Lúc chiều lâu năm tăng 4m thì diện tích tăng đúng 4 lần CR : DIỆN TÍCH TĂNG : 4 x 10 = 40 m2

Diện tích ban đầu : 16 x 10 =160

Tỉ số tạo thêm là : 40 : 160 = 25


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Xác Suất của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đã tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m, chiều rộng 10m . Nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật đang tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ ?


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

16x10=160 (m2)

Nếu tăng chiều lâu năm thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật mới là:(16+4)x10=200 (m2)

Diện tích tạo thêm là: 200-160=40 (m2)

do đó trường hợp tăng chiều dài thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật tăng lên:

40:160=0,25

= 25%


Diện tích hình chữ nhật ban sơ là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ phần trăm nhưng mà diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *