*

Một hình chữ nhật có chu vi cấp 6 lần chiều rộng, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 18centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng


*

Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 18centimet. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


*

1 phần bằng 18

chiều rộnghình chữ nhật là :

18x1=18 centimet

chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

18+18=36 cm

diện tích S hình chữ nhật là :

18x36=648 cmét vuông

đáp số : 648 cm2


hiệu số phần bởi nhau

6-1=5 phần

chiều rộng lớn hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


Bài 6: Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng, chiều dài thêm hơn chiều rộng 18centimet. Tính diện tich hình chữ nhật kia.


hiệu số phần bằng nhau

6-1=5 phần

chiều rộng lớn hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2


1.Hình chữ nhật có chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích S hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật bao gồm diện tích S 189cm2, chiều rộng 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn bằng 7cm, chiều nhiều năm vội vàng 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hcn


1. Chiều rộng là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều lâu năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật đó là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( centimet )

3. Chiều rộng hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều nhiều năm hcn là : 8 x 4 = 32 ( centimet )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

k mk đi

ai k mk

mk k lại

thanks


Đúng 1
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 25centimet. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


Lớp 4Toán
2
0
GửiHủy

chieu rong = 1/6 chu vi => chieu rong = 1/3 nua chu vi => chieu rong = 1/2 chieu dai

Vay chieu dai la : 25:(2-1) x 2= 50cm

Dien h la : (50- 25) x 50 = 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiệu số phần bởi nhau: 6 - 1 = 5 (phần)

Chiều rộng: 25 : 5 = 5 (cm)

Tính diện tích S nha....


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 25centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Xem thêm: Download Autodesk Autocad Terbaru 2018 Full Version Crack 64 Bit


Lớp 4Toán
2
0
GửiHủy

Chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng lớn thì một nửa chu vi vội vàng 3 lần chiều rộng lớn. Chiều rộng một phần thì nửa chu vi 3 phần. Hay Dài cấp gấp đôi rộng lớn.

Vậy chiều rộng lớn bằng 25 centimet.

Chiều dài: 25 x 2 = 50 (cm)

Diện tích: 50 x 25 = 1250 (cm2)


Đúng 0

Bình luận (0)

nưa chu vi vội 3 lần chiều rộng --> dài + rộng lớn = 3 lần chiều rộng lớn --> dài gấp hai chiều rộng lớn --> chiều rộng lớn là 25 cm

chiều lâu năm 50cm --> diện tích S: 50*25 = 1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 25centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


Lớp 4Toán
2
0
GửiHủy

diện tích hình chữ nhật sẽ là 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

ta coi chiều rộng là một phần,thì chiều lâu năm là 6 phần đều bằng nhau,

vậy hiệu số phần bằng nhau là: 6-1=5 (phần)

chiều rộng của hình chữ nhật là: 25/5*1=5 (cm)

chiều dài hình chữ nhật là: 5+25=30 (cm)

diện tích S hình chữ nhật là: 5*30=150 (cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng lớn. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


Lớp 4Toán
2
0
GửiHủy

nửa chu vi vội số lần chiều rộng là:

6/2=3 (lần)

chiều dài gấp số lần chiều rộng là:

3-1=2(lần)

chiều rộng lớn là:

25/(2-1)=25 (cm)

chiều nhiều năm là:

25+25=50 (cm)

diện tích S hình chữ nhật là:

25*50=1250(cm2)

đáp số: 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

Hotline x(cm)là chiều dàiHcông nhân (x>0)

y(cm)là chiều rộng HCN (y>0)

chu vi của Hcông nhân là 6y = (x+Y)2

6y = 2x + 2y

6y - 2y = 2x

4y = 2x

4y - 2x = 0 (1)

theo đềbài bác ta có : x - y = 25 (2)

tự (1) và (2) ta gồm hệ Pt : 4y - 2x = 0và x - y = 25

=> X = 50 centimet , y= 25 cm

S Hcông nhân = 50 x 25 =1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng 25centimet. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


Lớp 4Toán
10
0
GửiHủy

Ta bao gồm sơ thứ nlỗi sau :

Chiều lâu năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần đều nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều nhiều năm là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng lớn là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Ta gồm sơ đồ dùng nlỗi sau :

Chiều nhiều năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần cân nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

các ban ơi liệu có phải là 1250 ko hả


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng lớn. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


Lớp 4Toán
1
0
GửiHủy

S Hcông nhân chính là : 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *