Nitrobenzen {Fe+HCl}" align="absmiddle" /> Anilin Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%, Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là A" /> Nitrobenzen {Fe+HCl}" align="absmiddle" /> Anilin Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%, Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là A" />

Câu 14346: Người ta pha chế anilin bằng sơ vật dụng sau: Benzen 

*
+HNO_3dac" align="absmiddle" /> Nitrobenzen 
*
Fe+HCl" align="absmiddle" /> Anilin Biết năng suất tiến độ tạo ra thành nitrobenzen đạt 60% cùng năng suất tiến trình chế tạo thành anilin đạt 50%. Kân hận lượng anilin chiếm được Lúc pha trộn trường đoản cú 156 gam benzen là

A.

Bạn đang xem: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau

186,0 gam

B.

Xem thêm:

55,8 gam

C. 93,0 gam

D. 111,6 gam


Giải đưa ra tiết:

Ta có n benzen = 156 : 78 = 2 mol

=> Kân hận lượng anilin chiếm được là:

m = 2 . 0,6 . 0,5 . 93 = 55,8 gam

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu công ty quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *