Nung 25,28 gam các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong O2 dư tới phản nghịch ứng hoàn toàn, thu được khí A với 22,4 gam Fe2O3 độc nhất. Cho khí A dung nạp hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M nhận được 7,88gam kết tủa.1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra2) Tìm cách làm phân tử của FexOy.quý khách đang xem: Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy


*

bạn coi ở link này nnai lưng gồm giải mã tương đối chi tiết đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/


*

Nung 25.28 gam các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không khí tới phản nghịch ứng trọn vẹn, nhận được khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn tốt nhất. Cho khí A hấp thụ và 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xẩy ra. Tìm CTPT của FexOy

Nung 23,2 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeCO3 với FexOy trong không khí cho tới phản ứng trọn vẹn thu được

khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A kêt nạp trọn vẹn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Mặt khác, nhằm hòa tan hết 23,2 gam X cần đầy đủ V ml dung dịch HCl 2M. Công thức FexOy và quý hiếm của V là

A. Fe3O4 với 360

B. Fe3O4 cùng 250

C. FeO với 200

C. FeO và 200

Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol Fe vào FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol sắt trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ khối lượng tất cả hổn hợp X ta bao gồm PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ kia => x/y = 3/4Thể tích

HCL = n/CM = (0.04*2 + 0.08*8)/2 = 0.36l = 360 ml

Nung lạnh 18,56 gam tất cả hổn hợp X có FeCO3 cùng FexOy trong không gian tới phản ứng trọn vẹn được CO2 cùng 16 gam một oxit Fe độc nhất. Cho toàn thể CO2 hấp thụ hết vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M chiếm được 7,88 gam kết tủa. Để hài hòa hết 18,56 gam X đề nghị tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160

 

Nung 25,28g hỗn hợp FeCO3 với FexOy vào oxy dư cho tới Lúc pứ kết thúc thì thu đc khí A và 22,4 g Fe2O3 tuyệt nhất. Cho khí A dung nạp trọn vẹn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88g kết tủa.

Bạn đang xem: Nung 25 28g hỗn hợp feco3 và fexoy

1) Viết pthh xảy ra

2) Tìm cách làm phân tử của FexOy

Ta tất cả :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> gồm phản ứng 4 , khi ấy :nFeCO3 = nCO2 nghỉ ngơi (1) = nCO2 nghỉ ngơi (3) + số mol CO2 sống (4)= 0,08Do đó , m FeCO3 = 9,28gtrọng lượng O2 tham mê gia P/u 1 với 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 tđắm đuối gia p/u 1 là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : Nếu O2 thiếu --> hok bao gồm p/u 4---> tính toán thù ----> trường hợp này loại

Đúng 0 Bình luận (1)

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A tất cả FeCO3 với một oixt Fe FexOy vào bầu không khí tới lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí CO2 và 16 gam một oxit sắt tốt nhất. Cho khí CO2 hấp thụ không còn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Vậy phương pháp oxit FexOy là:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO

Lớp 11 Hóa học tập 1 0 Gửi Hủy

Các oxit sắt, nung bên cạnh bầu không khí mang lại khối lượng ko đổi luôn luôn tạo nên thành Fe2O3 16 gam oxit sắt tuyệt nhất là Fe2O3.

Cách 1: Phương thơm pháp đại số

Đặt số mol những chất vào 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m


*

*

*

Đáp án B.

Xem thêm: Thở Máy Không Xâm Nhập Ncpap Và Bipap Là Gì, Thông Khí Nhân Tạo Với Bipap

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hỗn hợp X bao gồm FeCO3 cùng FexOy .Nung 6,96 gam hỗn hợp X vào oxi dư cho tới Lúc cân nặng không đổi chiếm được hỗn hợp khí A cùng 6 gam Fe2O3. Cho khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa chế tạo ra thành. Biết các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định cách làm phân tử của FexOy

Lớp 9 Hóa học 1 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)

Dẫn khí CO dư trải qua 23,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 với FeCO3 nung nóng mang lại bội nghịch ứng trọn vẹn chiếm được Fe cùng các thành phần hỗn hợp khí có CO2 và CO. Cho các thành phần hỗn hợp khí này vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa. Đem hoà tan hoàn toàn lượng Fe chiếm được vào 400ml dung dịch HNO3 loãng, nóng dư thấy bay ra 5,6 lít khí NO nhất (đktc). Giá trị m là:

B. 68,95 gam.

C. 88,65 gam.

D. 78,8 gam.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy


Đúng 0
Bình luận (0) Hỗn hợp X gồm FeCO3 cùng 1 oxit Fe. Nung 46.4 gam X vào bầu không khí mang lại khối lượng không đổi. Phản ứng kết thúc chiếm được khí B và 40 gam Fe2O3 độc nhất vô nhị. Cho cục bộ khí B kêt nạp hoàn toàn vào 200gam hỗn hợp NaOH 6% nhận được hỗn hợp C bao gồm 2 muối c... Lớp 9 Hóa học tập 0 1 Gửi Hủy

Nung 9,28 gam hỗn hợp A tất cả FeCO3 cùng một oxit sắt trong bầu không khí mang đến khối lượng không thay đổi. Sau lúc bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8 gam một oxit Fe nhất cùng khí CO2. Hấp thú hết lượng khí CO2 vào 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M, ngừng phản ứng chiếm được 3,94 gam kết tủa. Tìm phương pháp hoá học của oxit Fe.

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe2O3

Lớp 11 Hóa học tập 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

điện thoại tư vấn phương pháp tổng thể của oxit Fe là FxOy( x, y ∈ N*)

PTHH: 4FeCO3 + O2 → t 0 2Fe2O3 + 4CO2 (1)

2FxOy + 3 x - 2 y 2 O2 → t 0 xFe2O3 (2)

n F e 2 O 3 = 8 160 = 0 , 05 m o l n B a ( O H ) 2 = 0 , 3 . 0 , 1 = 0 , 03 m o l n B a C O 3 = 3 , 94 197 = 0 , 02 m o l

Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2

PTHH: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 (3)

Có thể: 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (4)

Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l

Theo (1):

n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 01 m o l ⇒ n F e 2 O 3 ( p ư 2 ) = 0 , 05 - 0 , 01 = 0 , 04 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e C O 3 = 2 x . 0 , 04 = 0 , 08 x m o l

Theo bài bác ra: mcác thành phần hỗn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 02 . 116 + 0 , 08 x . 56 x + 16 y = 9 , 28 ⇔ x y = 16 31 ( l o ạ i )

Trường phù hợp 2: Xảy ra các làm phản ứng 1, 2, 3, 4

Theo PT (3):

n C O 2 = n B a C O 3 = 0 , 02 m o l n C O 2 ( p ư 4 ) = 2 ( 0 , 03 - 0 , 02 ) = 0 , 02 m o l ⇒ ∑ n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo PT(1), (3): n F e C O 3 = n C O 2 = 0 , 04 m o l

Theo (1): n F e 2 O 3 = 1 2 n F e C O 3 = 0 , 02 m o l

⇒ n F e 2 O 3 ( 2 ) = 0 , 05 - 0 , 02 = 0 , 03 m o l

Theo PT(2): n F e x O y = 2 x n F e 2 O 3 = 2 x . 0 , 03 = 0 , 06 x m o l

Theo bài bác ra: mcác thành phần hỗn hợp = m F e C O 3 + m F e x O y = 9 , 28 g a m

⇔ 0 , 04 . 116 + 0 , 06 x . ( 56 x + 16 y ) = 9 , 28 ⇔ x y = 3 4 ⇒ x = 3 ; y = 4

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *