seeds of maize that are heated until they break open & become soft and light, usually flavoured with salternative text, butter, or sugar:  

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ aviarus-21.com.

Bạn đang xem: Popcorn là gì

Đang xem: Popcorn là gì

Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.

Xem thêm: " Báo Mạng Điện Tử Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Lĩnh Vực

seeds of corn that are heated until they burst, becoming light, White balls that are usually eaten with salternative text & butter or a sweet covering on them Instead of wiping the melted chocolate off his hands và shrugging off the incident, he asked for popcorn. Các quan điểm của các ví dụ không trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press hay của các nhà cấp phép. Teddy-bear stuffing like popcorn in the gritty air where glass spattered inlớn the wounds of toddlers. The popcorn generates a very specific sound, & moreover, they have to lớn look at a screen, while chewing within prescribed tempi! Many of the concessions are delicious, for example, the mini doughnuts with different toppings, fresh shish-kabobs, funnel cake, homemade popcorn, etc. Teams must dump out the popcorn và stick the letters on their marquee to spell out the movie title. Popcorn identified cocooning as a commercially significant trend that would lead khổng lồ, ahy vọng other things, stay-at-trang chính electronic shopping. Some shipping companies have experimented with using popcorn as a biodegradable replacement for expanded polystyrene packing material. However, popcorn has numerous undesirable properties as a packing material, including attractiveness lớn pests, flammability, và a higher cost and greater mật độ trùng lặp từ khóa than expanded polystyrene.

A happy-go-lucky person does not plan much và accepts what happens without becoming worried.

Về bài toán này

*

*

Thêm đặc tính có ích của aviarus-21.com aviarus-21.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung search tìm miễn tầm giá của công ty chúng tôi.

Tìm kiếm vận dụng từ điển của Shop chúng tôi ngay lúc này cùng chắc chắn rằng rằng bạn không bao giờ trôi mất từ 1 đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *