Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Bạn đang xem: Research has shown that over half the children in britain who take the dịch

Bạn đã xem: Retìm kiếm has shown that over half the children in britain who take the dịch

School lunch

Retìm kiếm has shown that over half the children in Britain who take their own lunches khổng lồ school vị not eat (26) __________ in the middle of the day. In Britain, schools have sầu lớn (27) ________ meals at lunchtime. Children can choose to bring their own food or have lunch at the school canteen.

One shocking finding of the retìm kiếm is that school meals are much healthier than lunches prepared by

parents. There are strict (28) _____________ for the preparation of school meals, which have sầu lớn include one (29) ___________ of fruit and one of vegetables, as well as meat, a dairy tòa tháp and starchy food lượt thích break or pasta. Lunchboxes examined by researchers contained sweet drinks, crisps và chocolate bars. Children consume twice as much sugar as they should at lunchtime.

The research will provide a better understanding (30) _____________ why the percentage of overweight in Britain has increased in the last decade. Unfortunately, the government can’t criticize parents, but it can remind them of the nutritional value of milk, fruit và vegetables. Small changes in their children’s diet can affect their future health. Children can easily develop bad eating habits at this age, and parents are the only ones who can prsự kiện it.

Điền vào ô 28.

Xem thêm:

A. standards

B.procedures

C. conditions


*

Nhóm học hành facebook miễn tầm giá mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/


*

Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện bất kỳ tại aviarus-21.com. Đăng ký kết ngay!


*

Thi online trên phầm mềm aviarus-21.com. Tải ngay!

Tạm dịch: There are strict standards for the preparation of school meals,...: Có đa số tiêu chuẩn chỉnh nghiêm ngặt đối với câu hỏi chuấn bị bữa tiệc sống trường học.

A. standard (n): tiêu chuẩn, chuyên môn.

Ex: You must reach certain standards to lớn be able khổng lồ apply for that university. Quý Khách cần đạt được đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh nhằm hoàn toàn có thể nộp solo vào ngôi trường đại học kia.

B. procedure (n): thủ tục.

Ex: Not many factories seriously follow safety procedures. Không có khá nhiều nhà máy sản xuất tuần thủ các quá trình phân phối bình yên.

C. condition (n): điều kiện, điều khoản.

Ex: You can borrow my xe đạp on condition that you return it tomorrow. quý khách hàng hoàn toàn có thể mượn xe của tớ với ĐK là bạn cần trả lại vào trong ngày mai.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *