Dưới đấy là một trong những thuật ngữ chuyên ngành thẩm định và đánh giá giá

1.

Bạn đang xem: Thẩm định giá tiếng anh là gì

Valuation / Appraisal (n) => Thẩm định giá2. Valuer / Appraiser (n) => Thẩm định viên3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; thứ ssinh hoạt hữu4. Similar property (n) => Tài sản tương tự5. Single-property (n) => Tài sản riêng biệt biệt6. Market value (n) => Giá trị thị trường7. As of a given date (phr) => Vào thời điểm núm thể8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tiễn bên trên thị trường9. Provide sound evidence (phr) => Cung cấp cho minh chứng cố thể10. Estimate (v) => Đánh giá; ước lượng11. Determined (adj) => Được xác định12. Real estate industry (n) => Ngành BDS.13. accruals for depreciation: khấu hao tích lũy14. Adequate profitability: tài năng lợi nhuận tương ứng15. administrative (compliance) review: Xem xét thực thi16. ad valorern property taxation: thuế định trên tài sản17. adjusted book value: cực hiếm sổ sách được điều chỉnh18. age-life method: phương thức tuổi thọ19. risks yield (ARY): tỷ suất khủng hoảng toàn bộtrăng tròn. asphối - based approach: phương pháp phụ thuộc vào tài sản21. assumptions: những giả thiết22. auction: đấu giá23. average competent management: tài năng quản lý trung bình24. bomãng cầu vacantia: gia tài ko tín đồ nhận25. book value: cực hiếm sổ sách26. Bundle of rights: nhóm quyền27. business valuation: thẩm định giá bán doanh nghiệp28. calibration: kiểm tra29. capitalization factor: vốn hóa30. capitalization: hệ số vốn liếng hóa31. capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa32. capital structure: cơ cấu tổ chức vốn33. carrying amount: số thực hiện34. cash flow: mẫu tiền35. cash generating unit: đơn vị hoạt động36. certificate of value: ghi nhận giá trị/ chứng thư giá chỉ trị37.

Xem thêm: 【 Download Foxit Phantompdf 10 Full, Foxit Phantompdf Business 10

comparable data: tài liệu so sánh38. comparable sales method: phương pháp so sánh giá bán bán39. compliance review: cẩn thận chấp thuận40. compliance statement: cam đoan tuân thủ41. component value: giá trị cấu thành42. condemnation: trưng dụng43. contract rent or Passing rent: phù hợp đồng đến thuê44. control premium: tăng giá do quyền kiểm soát45. cost: đưa ra phí46. cost approach: biện pháp tiếp cận bỏ ra phí47. cost approach for valuing fine art: bí quyết tiếp cận ngân sách đến thẩm định mỹ thuật48. cost model: quy mô đưa ra phí49. curable depreciation: bớt trừ có thể phục hồi50. current assets; gia sản lưu động51. Annuity => Trả góp52. Anticipation => Dự báo53. Assemblage value => Giá trị tầm thường (giá trị hội tụ)54. Assessed value => Giá trị ước lượng55. Rateable value => Tỷ lệ đánh thuế56. Taxation value => Tính thuế57. Asphối valuation => Thẩm định giá tài sản58. Auction price => Giá trúng thầu59. Biological asphối => Tài sản sinc học60. Business entity => Doanh nghiệp61. Business valuer => Thẩm định viên doanh nghiệp62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ download bắt buộc63. Contractor" method => Pmùi hương pháp nhà thầu64. Crop(ping) farms => Trang trại cây trồng65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước chi phí hiện nay hành (kế toán)66. Dairy farms => Trang trại gia súc67. Damage => Hư hỏng68. Debenture => Giấy nợ69. Deed Restrictions và Restrictive sầu Covenants => Các tiêu giảm với lao lý hạn chế70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá71. Demad (in a Property market) => Cầu (vào Thị trường tài sản)72. Depreciable amount => Số khấu hao73. Depreciated Replacement cost => Ngân sách sửa chữa giảm trừ74. Depreciation => Giảm trừ

Quý Khách vẫn xem: Thẩm định giờ đồng hồ anh là gì
*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *