Hôm ni cô trò bản thân vẫn thuộc phân tích sự biệt lập và phương pháp sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – đầy đủ từ liên tiếp khiến khó khăn mang lại các bạn lúc học tiếng Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. lúc học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào giờ Anh sẽ giúp cho các em không trở nên "mắc bẫy" vào đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vì Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: The others là gì

I. Cách cần sử dụng one, another, the other

Danh từ theo sau những từ bỏ này đề xuất làm việc dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một tín đồ hay như là 1 vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (dòng )khác,được sử dụng như tính từ,theo sau là sdanh tự số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại sau cuối,được sử dụng như tính trường đoản cú .theo sau là danh từ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về những thì vào giờ đồng hồ anh

Dường như để học tập khá đầy đủ ngữ pháp giờ Anh giỏi những em nên tham khảo bài xích viết:

II. Cách sử dụng other, others, the others

1) Other vài(cái) không giống,theo sau là danh tự số nhiều· Other students are from England2) Others phần lớn thiết bị khác nữa,được thực hiện nlỗi đại từ giữ lại tính năng công ty ngữ vào câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others mọi (cái) không giống sót lại sau cùng,được sử dụng nhỏng đại trường đoản cú duy trì tính năng chủ ngữ trong câu,theo sau là đụng từ· The others are from Australia

*

Cùng cô rèn luyện những bài bác tập riêng biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to bởi vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích khổng lồ rest in their free time. ___ like khổng lồ travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard lớn find ___ lượt thích hyên ổn.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom and Jane have 4 children. They put the children lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel và Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my black shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom & Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve sầu found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones và I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have said the same.  other others
  7) I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them vì chưng that to me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book back khổng lồ the library.  other others
  12) Some ____ people have sầu taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones & I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Oxit Bazo Là Gì, Khái Niệm Oxit Axit Bazơ Muối Là Gì

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love sầu one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vì that to me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book baông chồng to the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một từ bỏ tương thích vào ngoặc trong những câu sau đây.A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau khi ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đã reviews đưa ra tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tnhãi con của TOEIC Speaking. Các em xem cụ thể vào bài viết dưới đây nhé:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *