Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word(s) for each of the blanks.

Bạn đang xem: Improving students' relationships with teachers

The relationship between students & teachers is less formal in the USA than in many other countries. American students do not stand up when their teachers (1) _______the room. Students are encouraged lớn ask questions during class, to lớn stop in the teacher’s office for extra help, and to lớn phone if they are absent. Most teachers (2) _________ students to lớn enter class late or leave early if necessary. (3) ______the laông chồng of formality, students are still expected lớn be polite to their teachers and classmates.

When students want lớn ask questions, they usually (4) _______ a h& and wait to lớn be called on. When a test is being given, talking to lớn a classmate is not only rude but also risky. Most American teachers consider that students who are talking lớn each other (5) _______ a kiểm tra are cheating.


Câu 103449 Nhận biết

American students vì chưng not stand up when their teachers (1) _________the room.


Đáp án đúng: a

Phương thơm pháp giải


Kiến thức: Từ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


enter (v) bước vào (chống, nhà,…)

come (v) đến

arrive (v) đi, đêm

go (v) đi

=> American students do not stvà up when their teachers (1) enter the room.

Tạm dịch: Sinh viên Mỹ không vực dậy khi gia sư của mình bước vào chống.


Đáp án phải lựa chọn là: a


Câu 103448 Thông hiểu

Most teachers (2) ______students lớn enter class late or leave sầu early if necessary.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải


Kiến thức: Từ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


A. let + O + V ngulặng thể: được cho phép ai làm cho gì

B. allow + O + lớn V: có thể chấp nhận được ai làm cho gì

C. make + O + V nguim thể: khiến cho ai làm cho gì

D. encourage + O + khổng lồ V: khuyến khích ai làm gì

=> Most teachers (2) allow students khổng lồ enter class late or leave early if necessary.

Tạm dịch: Hầu hết thầy giáo chất nhận được học sinh vào lớp muộn hoặc về mau chóng giả dụ cần thiết.


Đáp án đề nghị chọn là: b


Câu 103447 Nhận biết

(3) _______the laông chồng of formality, students are still expected khổng lồ be polite lớn their teachers và classmates.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải


Kiến thức: Mệnh đề tương phản


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


A. Though + Mệnh đề: tuy nhiên => A một số loại bởi vì sau nơi trống là N

B. In spite => các loại bởi không nên ngữ pháp In spite + of

C. Despite + N/ Ving: khoác dù

D. Because of + N/ Ving: do vì

Xét ngữ nghĩa 2, mệnh đề lời giải C tương xứng nhất

=> (3) Despite the laông chồng of formality, students are still expected to be polite to lớn their teachers & classmates.

Tạm dịch: Mặc dù thiếu hụt trang trọng, học viên vẫn buộc phải lễ phnghiền cùng với gia sư cùng các bạn thuộc lớp.


Đáp án cần chọn là: c


Câu 103446 Nhận biết

When students want to ask questions, they usually (4) _____a h& và wait khổng lồ be called on.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải


Kiến thức: Từ vựng


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


A. rise (v) tăng (không có tân ngữ đi kèm)

B. arise (v) lộ diện, nổi lên

C. raise (v) tăng, nâng (đề nghị có tân ngữ đi kèm)

D. put (v) mắc, để

Cụm trường đoản cú raise a hand: giơ tay lên

=> When students want lớn ask questions, they usually (4) raise a hand and wait lớn be called on.

Tạm dịch: Kmất mát viên muốn đặt câu hỏi, chúng ta thường xuyên giơ tay với hóng được hotline.


Đáp án đề xuất chọn là: c


Câu 103445 Nhận biết

Most American teachers consider that students who are talking to each other (5) _______a chạy thử are cheating.


Đáp án đúng: d

Pmùi hương pháp giải


Kiến thức: Liên từ


Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


A. in + N (prep) trong, bên phía trong => loại

B. when + mệnh đề: khi

C. but: nhưng

D. during + N: trong , vào khoảng 

Tại đây địa chỉ yêu cầu điền đứng trước N (a test) -> lựa chọn D

=> Most American teachers consider that students who are talking to lớn each other (5) when a demo are cheating.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Cân Tại A Trên Cạnh Ab Lấy Điểm D Trên Cạnh Ac Lấy Điểm E Sao Cho Ad = Ae

Tạm dịch: Hầu hết những thầy giáo Mỹ nhận định rằng phần lớn học viên vẫn rỉ tai với nhau khi làm cho bài đánh giá là ăn lận.


Đáp án buộc phải chọn là: d


*


Dịch bài xích đọc:

Ở Mỹ, quan hệ thân học sinh với cô giáo không nhiều xác nhận rộng so với tương đối nhiều quốc gia khác. Học sinh Mỹ ko vùng dậy khi thầy giáo lao vào phòng. Học sinc được khuyến nghị đặt thắc mắc vào giờ học, dừng lại vnạp năng lượng phòng của cô giáo và để được hỗ trợ thêm cùng Call điện thoại cảm ứng nếu như học sinh vắng mặt. Hầu không còn thầy giáo có thể chấp nhận được học viên vào lớp muộn hoặc về nhanh chóng ví như quan trọng. Mặc cho dù thiếu hụt trang trọng, học viên vẫn yêu cầu lễ phxay với gia sư với bạn cùng lớp.

Khi sinh viên ước ao đặt thắc mắc, bọn họ hay giơ tay và chờ được gọi. lúc một bài bác đánh giá đang được đưa ra, rỉ tai với 1 chúng ta thuộc lớp không những là tục tằn Nhiều hơn có khá nhiều khủng hoảng. Hầu không còn các thầy giáo Mỹ nhận định rằng đều học sinh đã thì thầm cùng nhau khi làm cho bài bác kiểm tra là gian lận.


...

các bài luyện tập tất cả liên quan


review 4: Reading điền từ Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

GLOBAL WARMING

Few people now question the reality of global warming and its effects on the world"s climate. Many scientists (1) _____________the blame for recent natural disasters on the increase in the world"s temperatures and are convinced that, more than ever before, the Earth is at risk from the forces of the wind, rain và sun. According to lớn them, global warming is making extreme weather events, such as hurricanes & droughts, even more (2) _____________và causing sea levels all around the world lớn rise.

Environmental groups are putting pressure on governments lớn take action to reduce the amount of carbon dioxide which is given (3) _____________by factories and power plants, thus attacking the problem at its source. They are in favor of more money being spent on research inlớn solar, wind & wave sầu energy devices, (4) _____________ could then replace existing power station.

Some scientists, (5) _____________, believe sầu that even if we stopped releasing carbon dioxide & other gases into lớn the atmosphere tomorrow, we would have lớn wait several hundred years to notice the results. Global warming, it seems, is to stay.


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word(s) for each of the blanks.

The relationship between students và teachers is less formal in the USA than in many other countries. American students bởi not st& up when their teachers (1) _______the room. Students are encouraged lớn ask questions during class, khổng lồ stop in the teacher’s office for extra help, and khổng lồ phone if they are absent. Most teachers (2) _________ students khổng lồ enter class late or leave sầu early if necessary. (3) ______the lachồng of formality, students are still expected lớn be polite khổng lồ their teachers & classmates.

When students want to ask questions, they usually (4) _______ a hand & wait to lớn be called on. When a thử nghiệm is being given, talking to lớn a classmate is not only rude but also risky. Most American teachers consider that students who are talking khổng lồ each other (5) _______ a demo are cheating.


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

All living things require energy lớn vị the work necessary for survival and reproduction. But what is energy? Energy is simply the ability lớn vì chưng work, (1) ......... work is done when a force moves an object. Let"s consider your own needs for a moment. You need energy to lớn turn on & turn off your computer. You need energy lớn (2).......... of bed in the morning. And, yes, you need energy lớn reproduce. So where does energy come from & how vày we use it? On Earth, energy ultimately comes from the sun. Plants use the sun"s energy to make sugar. Organisms, in turn, use sugar as a (3) ........... of energy to lớn do work.

Plants use energy from sunlight to make sugar and oxyren from carbon dioxide & water. The process by which carbon dioxide và water are (4) .......... to sugar và oxyren using sunlight is referred to lớn as photosynthesis. This is an endergonic reaction, meaning energy is required by the reaction. Specifically, energy is required to put the carbon dioxide & the water molecules together khổng lồ size sugar. Sun (5).........the energy needed lớn drive photosynthesis, và some of the energy used to make the sugar is stored in the sugar molecule.

(study.com/energy-and-life-the–transformation-of-energy-in-living)


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

A scientist said robots will be more intelligent than humans by 2029. The scientist"s name is Ray Kurzweil. He works for Google as Director of Engineering. He is one of the world"s (1)______ experts on artificial intelligence (A.I.). Mr Kurzweil believes computers will be able lớn learn from experiences, just lượt thích humans. He also thinks they will be able khổng lồ tell jokes và stories, and even flirt. Kurzweil"s 2029 prediction is (2)______ sooner than many people thought. The scientist said that in 1999, many A.I. experts said it would be hundreds of years before a computer was more intelligent than a human. He said that it would not be long before computer intelligence is one billion times more powerful than the human brain.

Mr Kurzweil joked that many years ago, people thought he was a little crazy (3)______ predicting computers would be as intelligent as humans. His thinking has (4)______ the same but everyone else has changed the way they think. He said: "My views are not radical any more. I"ve actually stayed consistent. It"s the (5)______ of the world that"s changing its view." He highlighted examples of high-tech things we use, see or read about every day. These things make us believe sầu that computers have intelligence. He said people think differently now: "Because the public has seen things like Siri where you talk to lớn a computer; they"ve sầu seen the Google self-driving cars."

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *