Tìm ĐK xác minh của biểu thức P..; Phân tích đa thức (x^2 + 4y^2 + 4xy – 16) thành nhân tử…. trong đề thi kì 1 môn Tân oán học lớp 8. Xem Đề cùng đáp án không hề thiếu bên dưới đây: 

*

Bài 1.Phân tích nhiều thức (x^2 + 4y^2 + 4xy – 16) thành nhân tử.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện xác định lớp 8

Bài 2.Thực hiện nay phnghiền tính: (2x + 6 over 3x^2 – x:x^2 + 3x over 1 – 3x.)

Bài 3.Cho biểu thức (Phường = 8x^3 – 12x^2 + 6x – 1 over 4x^2 – 4x + 1.)

a) Tìm ĐK xác định của biểu thức Phường.

b)Chứng minh rằng gần như giá trị của x nguyên ổn thì Phường nguyên.

Bài 4.Chứng minch rằng (left( x over x^2 – 36 – x – 6 over x^2 + 6x ight):2x – 6 over x^2 + 6x + x over 6 – x = – 1.)

Bài 5.Tìm chiều cao AH của hình thang ABCD (left( ABparallel CD ight)) biết AB = 7centimet, đường trung bình MN = 9centimet và ăn diện tích hình thang bằng (45cm^2).

Bài 6.Cho tam giác ABC vuông tại A (left( {AB

*

Bài 1. (x^2 + 4y^2 + 4xy – 16)


(= left( x + 2y ight)^2 – 16)

(= left( x + 2y – 4 ight)left( x + 2y + 4 ight).)

Bài 2.

Xem thêm: Tải Avast Premier Full Key Bản Quyền Đến 2023 Đã Test 100, Download Avast Free Antivirus

Điều kiện: (x e 0;x e pm 1 over 3.)

(2x + 6 over 3x^2 – x:x^2 + 3x over 1 – 3x = 2left( x + 3 ight) over xleft( 3x – 1 ight).1 – 3x over xleft( x + 3 ight) = – 2left( 3x – 1 ight) over xleft( 3x – 1 ight) = – 2 over x.)

Bài 3. a)Điều kiện: (4x^2 – 4x + 1 e 0) tuyệt (left( 2x – 1 ight)^2 e 0) tuyệt (2x – 1 e 0)

Vậy (x e 1 over 2.)

b) Ta có: (P = left( 2x – 1 ight)^3 over left( 2x – 1 ight)^2 = 2x – 1.)

Vậy với mọi (x in Z Rightarrow 2x – 1 in Z) hay (x in Z)

Bài 4. Điều kiện: (x e pm 6;x e 0.) Biến thay đổi vế trái (VT), ta được:

(VT = x^2 – left( x – 6 ight)^2 over xleft( x^2 – 36 ight):2left( x – 3 ight) over xleft( x + 6 ight) + x over 6 – x = 12x – 36 over xleft( x^2 – 36 ight).xleft( x + 6 ight) over 2left( x – 3 ight) + x over 6 – x)


( = 12left( x – 3 ight) over 2left( x – 6 ight)left( x – 3 ight) + x over 6 – x = 6 over x – 6 – x over x – 6 = 6 – x over x – 6 = – 1) (đpcm)

Bài 5.

Ta có: (MN = AB + CD over 2 Rightarrow 2MN = AB + CD)

( Rightarrow CD = 2MN – AB = 2.9 – 7 = 11left( cm ight))

Lại có: (S_ABCD = left( AB + CD ight)AH over 2)

( Rightarrow 2S_ABCD = left( AB + CD ight).AH)

( Rightarrow AH = 2S_ABCD over AB + CD = 2.45 over 7 + 11 = 5left( cm ight))

Bài 6.

a) Ta có AMIN là hình chữ nhật (gồm 3 góc vuông)

b) (Delta ABC) vuông gồm AI là trung tuyến phải (AI = IC = 1 over 2BC)

Do kia (Delta AIC) cân nặng bao gồm con đường cao IN mặt khác là trung tuyến

( Rightarrow NA = NC.)

Lại có: ND = NI (t/c đối xứng) bắt buộc ADCI là hình bình hành tất cả (AC ot ID) (gt). Do kia ADCI là hình thoi.

c) Ta có: (AB^2 = BC^2 – AC^2) (định lý Py – ta – go)

( = 25^2 – 20^2 Rightarrow AB = sqrt 225 = 15left( cm ight))

Vậy (S_ABC = 1 over 2AB.AC = 1 over 2.15.20 = 150left( cm^2 ight)) .

d) Kẻ (IHparallel BK) ta tất cả IH là mặt đường trung bình của (Delta BKC)

( Rightarrow H) là trung điểm của CK hay KH = HC (1)

Xét (Delta DIH) có N là trung điểm của DI, (NKparallel IHleft( BKparallel IH ight).)

Do đó K là trung điểm của DH tuyệt DK = KH (2)

Từ (1) với (2) ( Rightarrow DK = KH = HC Rightarrow DK over DC = 1 over 3.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *