Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Viết lịch trình tính tổng:S = 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! cùng với n là số tự nhiên được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

 


*

Viết công tác tính tổng sau ( trong những số đó là số tự nhiên và thoải mái được nhập từ bàn phím ) 

A = 1 + 1/2 + 1/3 ... 1/n (n e z)

 


Sửa đề: S=1/1+1/2+1/3+...+1/n

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do 

s:=s+1/i;

writeln(s:4:2);

readln;

end.


Viết lịch trình tính tổng nghịch đảo N số tự nhiên và thoải mái S= 1+1/2+1/3+...+1/N với N được nhập trường đoản cú bàn phím. (áp dụng câu lệnh lặp for...do hoặc while...bởi vì...).Giúp e với ạ


Program aviarus-21.com;

var i,n: integer;

S: real;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ N vày s:=s+1/i;

write('S= ',s:5:2);

readln

over.


em hãy viết công tác để tính tổng A sau đây( n là số thoải mái và tự nhiên được nhtràn vào từ bỏ bàn phím) A=1/1*3+1/2*4+1/3*5+.......+1/n*(n+2)help me vs!!!!!


uses crt;

var s:real;

i,n:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do 

s:=s+1/(i*(i+2));

writeln(s:4:2);

readln;

end.


1 Viết chương trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số ngulặng được nhập vào từ bỏ bàn phím.

2 Viết chương trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguim được nhtràn vào trường đoản cú keyboard.


Câu 1: 

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 khổng lồ n do

s:=s*i;

writeln(s);

readln;

kết thúc.


Câu 2: 

uses crt;

var t,i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do

t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.


Bài 1: Viết lịch trình tính tổng các số chẵn tự 10 cho 50?

Bài 2: Viết công tác giải bài xích tân oán sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên và thoải mái được nhập tự bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Xem thêm: Lượng Mưa Trung Bình Năm Của Nước Ta Dao Động Trong Khoảng, Lượng Mưa Trung Bình Năm Của Nước Ta

Giúp mình với nkhô giòn nhanh khô nha. 


Bài 1:

uses crt;

var i,s:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=10 khổng lồ 50 do

if i hack 2=0 then s:=s+i;

writeln(s);

readln;

kết thúc.

Bài 2: 

uses crt;

var a,i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

a:=0;

for i:=1 to n do

a:=a+i*(i+2);

writeln(a);

readln;

over.


Bài 1: Viết lịch trình nhtràn vào tự keyboard số tự nhiên n cùng tình những giá trị sau:- Tính tổng những số thoải mái và tự nhiên - Tính tổng các số tự nhiên và thoải mái - Tính tổng 1 + 2 +…+ 2n.


Bài 1: 

uses crt;

var n,t1,t2,t3,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t1:=0;

t2:=0;

for i:=1 lớn n-1 do 

begin

if i mod 2=1 then t1:=t1+i

else t2:=t2+i;

end;

writeln('Tong cac so le nho hon ',n,' la: ',t1);

writeln('Tong cac so chan nho hon ',n,' la: ',t2);

t3:=0;

for i:=1 to lớn 2*n do 

t3:=t3+i;

writeln('Tong cac so vào day so tu 1 toi 2*',n,' la: ',t3);

readln;

kết thúc.


Câu 1. Viết chương trình tính tổng những số lẻ từ 1 mang lại n ( n nhập từ bàn phím).

*

Câu 2. Viết công tác tính tổng các số chẵn từ là 1 cho n ( n nhập tự bàn phím).

*

help me, pls


Câu 1: uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 khổng lồ n doif i thủ thuật 2 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnkết thúc.


Câu 2:uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 to lớn n doif i hack 2 = 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnend.


Lớp học tập trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinch học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linch
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *